Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER – zakończenie realizacji

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER – zakończenie realizacji

Zakończenie realizacji projektu pozakonkursowego-Poddziałanie 1.1.1 PO WER przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2016 roku.


      Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dniem 31.12.2016 r. zakończył realizację współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 

Celem głównym projektu było:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do 150 (64K,86M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

Kwota dofinansowania (100%): 2016 r.:  1 706 179,40 zł

 

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

- staże  - 85 osób  (53K,32M)

- bony szkoleniowe  - 20 osób (20M)

-szkolenia ABC małej przedsiębiorczości -45 osób (11K,34M)

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 45 osób (11K,34M)

 

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

 

W szczególności grupę docelową stanowiły:

- osoby niepełnosprawne - wykonanie w liczbie 2osób (2K);

- osoby długotrwale bezrobotne - wykonanie w liczbie 68 osób (32K, 36M);

- także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych – wykonanie w liczbie 89 osób  

  (31K,58M). 

 

 

Badane były także następujące wskaźniki rezultatu:

1)     Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały  kwalifikacje po opuszczeniu programu – wykonanie w liczbie 12 osób (12M);

2)     Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) objętych wsparciem w programie - wykonanie w liczbie 122 osób (57K, 6M).

 

 

Projekt zakładał również:

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% - wykonanie w liczbie 11 osób (7K,4M);

 

b) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17% - wykonanie w liczbie 1 osoby (1K);

 

c) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% - wykonanie w liczbie 34 osób (23K,11M);

 

d) dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%

wykonanie w liczbie 40 osób (19K,21M).

 

Wskazana powyżej efektywność zatrudnieniowa odnosiła się do osób, które zakończyły udział w projekcie (bez uwzględnienia osób, które podjęły samozatrudnienie w ramach projektu).