Przejdź do treści

Piątek, 23.8.2019

Imieniny: Apolinarego, Miły, Róży

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (IV) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (IV) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER
Realizacja projektu pozakonkursowego - Poddziałanie 1.1.1 PO WER przez Powiatowy Urzędu Pracy w Tczewie w latach 2019 - 2020 

 Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w latach 2019-2020 realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (IV)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Cel główny projektu to:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 390 (318K,72M) uczestników -osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako  bezrobotne, spośród których co najmniej 60% w liczbie 234 osób (191K,43M) stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.-31.12.2020 r.

Kwota dofinansowania na lata 2019 r.-2020 r.: 4.827.922,30 zł,

w tym ze środków wspólnotowych: 4.068.972,90 zł.

 

W ramach projektu realizowane są w 2019 r.-2020 r. następujące formy wsparcia:

- staże  - 120 osób (118K,2M)

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 121 osób (115K,6M)

- bony szkoleniowe – 80 osób (25K,55M)

- bony zatrudnieniowe – 50 osób (44K,6M)

- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –
19 osób (16K,3M)

Udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia, a trzeci element to objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

 

Co najmniej 20% uczestników w liczbie 78 (64K,14M) stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Projekt  zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracę w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

 

W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w projekcie wynoszą odpowiednio:   

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób 
w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) -42%;

- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -57%.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Sylwia Bławat, Specjalista ds. programów, PUP Tczew
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Bławat, Specjalista ds. programów, PUP Tczew (2019-04-25)
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2019-04-26 11:15:12)
Modyfikujący:
Patrycja Kata (2019-04-26 11:23:02)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Listewnik, Z-ca dyr. PUP w Tczewie
2019-04-26 11:15:12 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2019-04-26 11:23:02 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Sylwia Bławat, Specjalista ds. programów, PUP Tczew
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Bławat, Specjalista ds. programów, PUP Tczew (2019-04-25)
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2019-04-26 11:15:12)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.