Przejdź do treści

Piątek, 22.11.2019

Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim - projekt Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2015 r. realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Cel główny projektu to: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim.

Cel szczegółowy PO WER to: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 220 (148K,72M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r.-30.04.2016 r.

Kwota dofinansowania (100%): 2.091.400,00 zł.

W ramach projektu realizowane będą w 2015 r. następujące formy wsparcia:
- staże  - 175 osób (133K,42M)
- szkolenia  - 45 osób (15K,30M)
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 30 osób (10K,20M)

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowić będą:
- osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat - 2,55% (wg stanu na 30.11.2014 r.) w liczbie 6 osób (4K,2M);

-osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – 22,32% (wg stanu na 30.11.2014 r.) w liczbie 50 osób (33K, 17M);

- także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych w liczbie co najmniej 55 osób (37K,18M). 

Przewiduje się, że projekt zakończy w okresie objętym niniejszym wnioskiem 198 osób młodych (133K,65M), w tym 6 osób (4K,2M) niepełnosprawnych, 45 osób (30K,15M) długotrwale bezrobotnych, a także 50 osób (33K,17M) o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Przewiduje się również, że 60 (33K,27M) osób podejmie zatrudnienie do upływu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (wliczając w to samozatrudnienie w ramach projektu).

Projekt zakłada również:
a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% w liczbie 31 osób(26K,5M);

b) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17% w liczbie 2 osób (1K,1M);

c) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% w liczbie 16 osób (11K,5M);

d) dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36% w liczbie 17 osób (11K,6M).

Wskazana powyżej efektywność zatrudnieniowa odnosi się do następującej liczby osób, które zakończą udział w projekcie (bez uwzględnienia osób, które podejmą samozatrudnienie w ramach projektu):168 osób młodych (123K,45M), w tym 6 osób (4K,2M) niepełnosprawnych, 45 osób (30K,15M) długotrwale bezrobotnych, a także 45 osób (30K,15M) o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 66 (49K,17M) osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Bławat (2015-04-28)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2015-04-29 08:39:12)
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Uzdowska
2015-04-29 08:39:12 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Sylwia Bławat (2015-04-28)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2015-04-29 08:39:12)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.