Przejdź do treści

Czwartek, 19.10.2017

Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok przyjęty jednogłośnie

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok przyjęty jednogłośnie
Radni uchwalili jednogłośnie budżet Powiatu Tczewskiego. Decyzja o przyjęciu najważniejszej uchwały w roku zapadła podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, 20 grudnia 2016 roku. 

Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie projekt uchwały budżetowej na 2017 r., a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przygotowane projekty są, zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Pozytywną opinię wyrazili również szefowie klubów Rady Powiatu Tczewskiego.

W projekcie budżetu łączna kwota planowanych dochodów została zaplanowana w wysokości 130.140.175 zł (w tym Dochody bieżące - 127.158.581 zł; Dochody majątkowe - 2.981.594 zł), natomiast łączna kwota planowanych wydatków w wysokości 136.140.175 zł (Wydatki bieżące - 124.147.782 zł; Wydatki majątkowe - 11.992.393 zł).

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa drogi powiatowej 2800G (Świetlikowo – Malenin – Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 100.000 zł 
 • Przebudowa drogi powiatowej 2717G Rywałd – Brzeźno – Radostowo – Subkowy PKP – droga krajowa 91 – 300.00 zł 
 • Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej – 1.000.000 zł 
 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgminazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF) – 1.618.180 zł 
 • Modernizacja i remont pomieszczeń DPS – 1.240.295 zł 
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF) – 2.387.018 zł 

Ogółem na zadnia i zakupy inwestycyjne: 7 175 993 zł

 

Najważniejsze planowane kwoty dotacji udzielonych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu w 2017 roku:

 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych

Miasto Tczew – 2.000.000 zł

 • Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Miasto Tczew – 450.000 zł

 • Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 198193G – ul. Gdańskiej i nr 198194G – ul. Jedności Narodu w Tczewie.”

Miasto Tczew - 1.000.000 zł

 • Urządzenie i bieżące utrzymanie zieleni na drogach gminnych

Miasto Tczew – 120.000 zł

 

Najważniejsze wydatki:

 • Oświata i wychowanie – 46 945 043 zł
 • Pomoc społeczna – 26 993 172 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 506 290 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 647 000 zł
 • Transport i łączność – 6 100 350 zł
 • Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 3 508 727 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 863 018 zł
 • Ochrona zdrowia – 2 485 780 zł
 • Kultura fizyczna – 844 886 zł

 

Podczas Sesji, radni wysłuchali również sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego. Po tej części przyjęta została informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach zgłoszonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym.

W dalszej kolejności, radni zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2016 roku. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Kończewski.

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła również uchwały w sprawie:

1)             ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych

2)             przyjęcia powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na Terenia powiatu tczewskiego na lata 2017-2020,

3)             przyjęcia rocznego planu Rady Powiatu Tczewskiego na 2017 rok.

4)             powołania zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego

5)             zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2016 roku.

6)             zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2016 rok,

7)             zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2029.

8)             ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nierealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

9)             przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030

10)          w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywana i wykupu.


Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu Tczewskiego jednogłośnie.

Na zakończenie Sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego – Barbara Kamińska, w imieniu Rady Powiatu złożyła wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku 2017.

 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2016-12-30 11:04:44)
Modyfikujący:
Sławomir Gniazdowski (2016-12-30 11:06:26)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2016-12-30 11:04:44 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2016-12-30 11:06:26 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2016-12-30 11:04:44)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.