Przejdź do treści

Niedziela, 25.10.2020

Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Tczewskiego.

Status pod względem zgodności

 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest w końcowej fazie dostosowania do wymogów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kujawski – administrator strony, e-mail: pkujawski@powiat.tczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  58 7734999. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

https://www.rpo.gov.pl/

 

83-110 Tczew

Tel. 58 7734800

Fax. 58 7734803

e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Strona internetowa: https://www.powiat.tczew.pl/.

Dostępność architektoniczna

Jest podjazd dla wózków inwalidzkich, w budynku Starostwa jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach Biura Obsługi Klientów
i Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg zainstalowana jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się wózek inwalidzki ręczny składany dla niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego. Urząd jest w trakcie przygotowania do uruchomienia usługi tłumacza języka migowego on-line.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-10-01 14:48:59)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Stolarski
2020-10-01 14:48:59 Utworzenie
Marcin Stolarski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2020-10-01 14:48:59)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.