Konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 roku

Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 r. w ramach  Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.


I. Przedmiot konkursu i jego cel

1. Celem konkursu jest wybór realizatorów szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, zwanego dalej Programem, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych Nr 97/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXV/152/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz Nr XXXI/231/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt urodzonych w 2007 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego przy użyciu 9-walentnej szczepionki przeciw wirusowi HPV (GARDASIL 9).

3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta w schemacie 2-dawkowym. Podanie pierwszej dawki szczepionki powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu maju 2019 r., a w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym uzgodnionym z zamawiającym. Podanie drugiej dawki powinno nastąpić nie wcześniej niż 5 miesięcy po podaniu pierwszej dawki, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Pożądanym jest aby cały cykl szczepień był wykonany i rozliczony w roku budżetowym, tj. w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

5. W ramach realizacji szczepień ochronnych realizatorzy zobowiązani będą do:

1) zakupu szczepionki 9-walentnej (GARDASIL 9) dostępnej na polskim rynku i dopuszczonej do stosowania w Polsce oraz jej przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;

2) zaproszenia adresatów szczepionki, tj. dziewcząt urodzonych w 2007 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego, na bezpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV;

3) przekazania rodzicom/opiekunom prawnym, jak i dziewczętom objętym programem szczepień ochronnych, informacji na temat czynników ryzyka zakażeń wirusem HPV i zachorowań na raka szyjki macicy, właściwych zachowań zdrowotnych oraz znaczenia badań przesiewowych (badań cytologicznych);

4) poinstruowania rodzica/opiekuna prawnego o sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz o miejscu, gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych;

5) uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna  prawnego na wykonanie cyklu szczepień;

6) przeprowadzenia badania lekarskiego i kwalifikacji do szczepienia, przed podaniem każdej dawki szczepienia;

7) wykonania szczepienia, w tym do powiadomienia rodziców/opiekunów dziewcząt, które przyjęły pierwszą dawką szczepionki, o terminie drugiego szczepienia;

8) dokonania wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (np. książeczki zdrowia, karty szczepień);

9) przeprowadzenia dwukrotnego badania ankietowego wśród rodziców/opiekunów prawnych, tj. przed podaniem pierwszej i po podaniu drugiej dawki szczepionki;

10) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej związanej z realizacją szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według potrzeb zamawiającego.

II. Finansowanie przedmiotu konkursu

1. Na realizację przedmiotu konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty 453.164,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z budżetu Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew oraz Gminy Subkowy.

3. Zakłada się, że środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przy maksymalnym koszcie zaszczepienia 1 osoby: 800 zł, umożliwią zaszczepienie 566 osób, co stanowi 79 % szacunkowej liczby dziewcząt z rocznika urodzenia 2007 zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.

III. Termin realizacji przedmiotu konkursu

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2019 r.

2. Termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu z powodu konieczności odroczenia planowanego szczepienia ze względu na stan chorobowy osoby zakwalifikowanej do programu szczepień ochronnych.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2) posiadają aktywną listę zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego dziewcząt urodzonych w 2007 r.;

3) dysponują personelem medycznym o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach oraz posiadają sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych i odpowiadający wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych załączników.

3. Oferta, dla swej ważności, wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

4. Ewentualne poprawki w treści oferty, dla swej ważności, wymagają zaparafowania przez osoby podpisujące ofertę.

5. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) dokument poświadczający formę prawną prowadzenia działalności, o ile nie wynika ona z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – składane odrębnie przez każdą osobę upoważnioną do podpisania oferty konkursowej;

4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu konkursu;

5) dokumentację dotyczącą szczepionki – charakterystykę produktu leczniczego;

6) inne dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć, zdaniem oferenta, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty, w tym dokumentację potwierdzającą doświadczenie oferenta w realizacji programów polityki zdrowotnej/programów zdrowotnych.

7. Do oferty można dołączyć uwagi do istotnych postanowień umowy, które mogą być  przedmiotem negocjacji.

8. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Materiały konkursowe, w tym formularz ofertowy, wzór oświadczenia o niekaralności, ramowy wzór umowy, Program, można otrzymać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30; czwartek 7:30-16:30; piątek 7:30-14:30), pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl lub ze strony powiatowej https://powiat.tczew.pl.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 13:00.

2. Ofertę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją: Konkurs ofert – Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).

3. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Wybór ofert do realizacji

1. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

2. W celu dokonania oceny ofert Zarząd Powiatu Tczewskiego powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

3. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 13:15, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, pok. 224, i będzie miało charakter jawny.

4. W części jawnej Komisja, w obecności oferentów, po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, dokona  otwarcia ofert.

5. Komisja w części jawnej przekaże obecnym nazwy oferentów oraz proponowany przez nich całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby pełnym cyklem szczepienia.

6. Dalsze prace Komisji będą odbywały się na posiedzeniach zamkniętych, w trakcie których Komisja przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną ofert.

7. Komisja w trakcie oceny ofert będzie mogła:

1) wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień w  wyznaczonym terminie w przypadku wystąpienia w ofercie braków formalno-prawnych lub niejasności  –  w przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień oferta będzie podlegać odrzuceniu;

2) przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielania świadczeń, ceny za ich udzielanie oraz  innych postanowień umowy.

8. Komisja, biorąc pod uwagę realizację Programu w latach poprzednich, będzie mogła oszacować zgłaszalność do programu szczepień ochronnych w 2019 roku i na tej podstawie zaproponować początkową wartość umowy/umów na realizację szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2007.

9. Decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji. Podjęcie decyzji o wyborze ofert kończy postępowanie konkursowe.

10. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami leczniczymi, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Ramowy wzór umowy może ulec stosownej modyfikacji uwzględniającej zapisy oferty.

11. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 8 marca 2019 r.

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl  oraz przekazane drogą elektroniczną oferentowi.

13. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

14. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

15. Oferty podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert lub zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. Szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 7734916 lub 502 678 721, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl. 

Załączniki