Przejdź do treści

Poniedziałek, 25.5.2020

Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 roku

Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695) Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 r. w ramach  Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

I. Przedmiot konkursu i jego cel

1. Celem konkursu jest wybór realizatorów szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, zwanego dalej Programem, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych Nr 97/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXV/152/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz Nr XXXI/231/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt urodzonych w 2008 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego przy użyciu 9-walentnej szczepionki przeciw wirusowi HPV Gardasil 9.

3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta w schemacie 2-dawkowym. Podanie pierwszej dawki szczepionki powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników konkursu ofert i zawarciu z wybranymi podmiotami leczniczymi umowy realizacji przedmiotowych szczepień ochronnych. Podanie drugiej dawki powinno nastąpić nie wcześniej niż 5 miesięcy po podaniu pierwszej dawki, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Pożądanym jest aby cały cykl szczepień był wykonany i rozliczony do końca I kwartału 2021, tj. do 31 marca 2021 r.

5. W ramach realizacji szczepień ochronnych realizatorzy zobowiązani będą do:

1) zakupu szczepionki 9-walentnej Gardasil 9 dostępnej na polskim rynku i dopuszczonej do stosowania w Polsce oraz jej przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;

2) zaproszenia adresatów szczepionki, tj. dziewcząt urodzonych w 2008 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego, na bezpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV;

3) przekazania rodzicom/opiekunom prawnym, jak i dziewczętom objętym programem szczepień ochronnych, informacji na temat czynników ryzyka zakażeń wirusem HPV i zachorowań na raka szyjki macicy, właściwych zachowań zdrowotnych oraz znaczenia badań przesiewowych (badań cytologicznych);

4) poinstruowania rodzica/opiekuna prawnego o sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz o miejscu, gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych;

5) uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna  prawnego na wykonanie cyklu szczepień;

6) przeprowadzenia badania lekarskiego i kwalifikacji do szczepienia, przed podaniem każdej dawki szczepienia;

7) wykonania szczepienia, w tym do powiadomienia rodziców/opiekunów dziewcząt, które przyjęły pierwszą dawką szczepionki, o terminie drugiego szczepienia;

8) dokonania wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej, np. książeczki zdrowia, karty szczepień;

9) przeprowadzenia dwukrotnego badania ankietowego wśród rodziców/opiekunów prawnych, tj. przed podaniem pierwszej i po podaniu drugiej dawki szczepionki;

10) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej związanej z realizacją szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według potrzeb zamawiającego.

II.  Finansowanie przedmiotu konkursu

1. Na realizację przedmiotu konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty 446 000,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z budżetu Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew oraz Gminy Subkowy.

3. Zakłada się, że środki finansowe, o których mowa w ust. 1, umożliwią zaszczepienie ok. 70 % szacunkowej liczby dziewcząt z rocznika urodzenia 2008 zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.

III. Termin realizacji przedmiotu konkursu

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r.

2. Termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu z powodu konieczności odroczenia planowanego szczepienia ze względu na stan chorobowy osoby zakwalifikowanej do programu szczepień ochronnych lub w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, za które realizator nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2) posiadają aktywną listę zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego dziewcząt urodzonych w 2008 r.;

3) dysponują personelem medycznym o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach oraz posiadają sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych i odpowiadający wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych załączników.

3. Oferta, dla swej ważności, wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

4. Ewentualne poprawki w treści oferty, dla swej ważności, wymagają zaparafowania przez osoby podpisujące ofertę.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) dokument poświadczający formę prawną prowadzenia działalności, o ile nie wynika ona z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – składane odrębnie przez każdą osobę upoważnioną do podpisania oferty konkursowej;

4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu konkursu;

5) inne dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć, zdaniem oferenta, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty, w tym dokumentację potwierdzającą doświadczenie oferenta w realizacji programów polityki zdrowotnej/programów zdrowotnych.

6. Do oferty można dołączyć uwagi do istotnych postanowień umowy, które mogą być  przedmiotem negocjacji.

7. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Materiały konkursowe, w tym formularz ofertowy, wzór oświadczenia o niekaralności, istotne postanowienia umowy, charakterystykę produktu leczniczego, Program, można otrzymać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30; czwartek 7:30-16:30; piątek 7:30-14:30), pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl lub ze strony powiatowej https://powiat.tczew.pl.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 13:00.

2. Ofertę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją: Konkurs ofert – Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).

3. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Wybór ofert do realizacji

1. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

2. W celu dokonania oceny ofert Zarząd Powiatu Tczewskiego powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

3. Posiedzenia komisji konkursowej w okresie ogłoszonego stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. od godz. 14:00 do godz. 15:00, w tym czasie oferenci będą mieli możliwość kontaktu telefonicznego z Komisją, nr tel. 58 7734913, celem uzyskania informacji w zakresie liczby złożonych ofert, nazwy oferentów oraz proponowanego przez nich kosztu zaszczepienia jednej osoby pełnym cyklem szczepień.

5. Dalsze prace Komisji będą odbywały się na posiedzeniach zamkniętych, w trakcie których Komisja przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną ofert.

6. Komisja w trakcie oceny ofert będzie mogła:

1) w przypadku wystąpienia w ofercie braków formalno-prawnych lub niejasności – wezwać telefonicznie oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, nieuzupełnienie oferty lub niezłożenie wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty;

2) przeprowadzić telefonicznie negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielania świadczeń, ceny za ich udzielanie oraz  innych postanowień umowy, ustalenia z negocjacji zostaną zaprotokołowane i przesłane drogą elektroniczną do zatwierdzenia.

7. Komisja, biorąc pod uwagę realizację Programu w latach poprzednich, będzie mogła oszacować zgłaszalność do programu szczepień ochronnych w 2020 roku i na tej podstawie zaproponować początkową wartość umowy/umów na realizację szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2008.

8. Decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji. Podjęcie decyzji o wyborze ofert kończy postępowanie konkursowe.

9. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami leczniczymi, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniających zapisy oferty i wyniki przeprowadzonych negocjacji.

10. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.

11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl  oraz przekazane drogą elektroniczną oferentowi.

12. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

13. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

14. Oferty podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert lub zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. Szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 7734913 lub 502 678 721, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl. 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2020-05-22 14:10:52)
Modyfikujący:
Barbara Sinkiewicz (2020-05-22 14:40:25)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2020-05-22 14:10:52 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2020-05-22 14:36:57 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2020-05-22 14:40:25 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2020-05-22 14:10:52)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.