Przejdź do treści

Poniedziałek, 22.10.2018

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

Ogłoszenie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C
Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:

zabudowana nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie, oznaczona jako działka nr 11/15 (obręb 5) o powierzchni 0,5056 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00028880/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość usytuowana jest w dzielnicy mieszkaniowej Suchostrzygi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki użytkowe o funkcji handlowo-usługowej, budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działka o kształcie nieregularnym i konfiguracji niezróżnicowanej, ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych z bramą przesuwną bez napędu od strony wjazdu, pozostałe granice działki ogrodzone częściowo płotem murowanym i segmentami betonowymi. Teren utwardzony płytami betonowymi i nawierzchnią asfaltową.                                                                                                                                         

Nieruchomość zabudowana jest dwubryłowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym z 1975 r. o funkcji biurowo-magazynowej o powierzchni 1000 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną i ciepłowniczą (ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej).

Część magazynowa z zapleczem: jednokondygnacyjna, składająca się z pomieszczeń magazynowych, toalety i nieogrzewanej hali głównej, ściany konstrukcyjne wykonane z prefabrykowanych słupów i belek żelbetowych, strop z płyt kanałowych SPB, stolarka okienna metalowa i drewniana o znacznym stopniu zużycia, okna w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczone od wewnątrz kratami metalowymi, wrota stalowe, wypełnione blachą falistą.

Część biurowa: dwukondygnacyjna, na parterze dwa pomieszczenia biurowe (w tym jedno z zapleczem socjalnym), archiwum, komunikacja i schody na piętro, pomieszczenie magazynowe i węzeł sanitarny z szatnią. Na piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, komunikacja, kuchnia, toaleta, łazienka. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe z profili aluminiowych, drzwi wewnętrzne płycinowe. Ściany konstrukcyjne murowane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych. Klatka schodowa i schody żelbetowe z lastryka, poręcze metalowe. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, działka nr 11/15 położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMW4 - „Suchostrzygi”/U, w terenie przestrzeni publicznych przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Przeznaczenie podstawowe w jednostce UMW4 - Suchostrzygi obejmuje dopuszczoną w Planie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wolnostojącą II-, III-, IV-, V-, IX-, X – kondygnacyjną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową oraz wyznaczoną na planie zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą. Przeznaczeniem uzupełniającym są wyznaczone na rysunku Planu usługi publiczne centrotwórcze.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w mpzp, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Wydział Rozwoju Miasta.

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej działki nie jest położony w obszarze zdegradowanym, ani nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2018 poz. 1398) – według stanu na dzień 27 kwietnia 2018 r. (zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Tczewie nr WRM.6727.1.117.2018.JW). 

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro) oraz umieszczony na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl i www.bip.powiat.tczew.pl na okres od 1 czerwca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 13 lipca 2017 r.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20 października 2017 r., drugi przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 19 marca 2018 r., trzeci przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 17 lipca 2018 r.

Obciążenia nieruchomości: brak.     

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta na zakup nieruchomości – Tczew, ul. Armii Krajowej 84C” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 – I piętro, pokój nr 129, tel. (58) 77-34-853, a także na stronie internetowej www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Wadium ustala się w wysokości:

145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 r. w podanej powyżej wysokości na konto Powiatu Tczewskiego:

Getin Noble Bank S.A. nr rachunku 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003.

Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 4 grudzień 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 127 – sala ZUD.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie,

- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu.

 

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną cenę wyrażoną kwotowo w złotych i sposób jej zapłaty;

5)      elementy szczegółowo wymienione w pkt. I dodatkowych warunków przetargu;

6)      własnoręczny podpis;

7)      kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Cudzoziemiec, który został ustalony jako nabywca, zobowiązany ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278) do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien przedstawić organizatorowi przetargu przedmiotowe zezwolenie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi kupujący.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin wpłacenia ceny nabycia: cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe Powiatu Tczewskiego.

 

Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Zarządowi Powiatu Tczewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (83-110), ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój 129, tel. 58 77-34-853.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-09-27 16:51:53)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-09-27 16:51:53 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-09-27 16:51:53)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.