Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024. 


W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem Programu oraz o zgłoszenie ewentualnych uwag i sugestii w odniesieniu do jego zapisów.

Projekt programu dostępny jest:

1) na stronie: 

2) w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie - pok. 221.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 20 września 2019 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, lub w formie elektronicznej na adres: e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu opinii do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, pok. 221, tel. 58 7734916 lub  58 7734913,  email: zdrowie@powiat.tczew.pl. 

Załączniki