Przejdź do treści

Poniedziałek, 22.10.2018

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2019 rok

Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2019 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 października 2018 r. godz. 15:00.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór dostępny jest na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa, faksu nr 587734803, poczty elektronicznej – adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.
 4. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, celem zarekomendowania zgłoszonych kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych na 2019 rok. 
 5. Skład komisji konkursowych określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP oraz na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Termin rozpoczęcia prac właściwych merytorycznie komisji konkursowych uzależniony będzie od daty ogłoszenia właściwych otwartych konkursów ofert.
 2. Posiedzenia komisji konkursowych będą odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w godzinach pracy urzędu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert z danego zakresu zadań.
 4. Obrady właściwej komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.  
 5. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.
 6. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.
 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie. 

Szczegółowych informacji o naborze kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl .

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-10-10 14:43:40)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2018-10-10 14:43:40 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-10-10 14:43:40)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.