Przejdź do treści

Niedziela, 25.10.2020

Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2021 rok

Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór dostępny jest na stronie powiatowej NGO https://ngo.powiat.tczew.pl.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa, faksu nr 587734803, poczty elektronicznej – adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.
 4. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, celem zarekomendowania zgłoszonych kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych na 2021 rok. 
 5. Skład komisji konkursowych określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP oraz na stronie powiatowej NGO https://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Termin rozpoczęcia prac właściwych merytorycznie komisji konkursowych uzależniony będzie od daty ogłoszenia właściwych otwartych konkursów ofert.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert z danego zakresu zadań – w przypadku gdy członek komisji będzie związany z ofertą konkursową i/lub oferentem (np. poprzez pokrewieństwo, powinowactwo, podległość z tytułu zatrudnienia) i nie będzie możliwe podpisanie przez niego wyżej wspomnianego oświadczenia, zostanie on wyłączony z prac komisji konkursowej.
 3. Członkowie komisji zobowiązani będą do przeprowadzenia indywidualnej oceny wniosków konkursowych poprzez generator on-line na stronie www.witkac.pl – ocena  w skali punktowej na podstawie kryteriów oceny wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Indywidualna ocena wniosków powinna być przeprowadzona do czasu zwołania posiedzenia komisji konkursowej.
 5. Wszystkie osoby oceniające, w miarę możliwości, zobowiązane będą do uczestnictwa w zwołanym posiedzeniu komisji konkursowej, na którym zostanie podsumowana ocena wniosków konkursowych wraz ze wskazaniem ofert proponowanych do dofinansowania. 
 6. Posiedzenia właściwych komisji konkursowych będą odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w godzinach pracy urzędu i prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu. 
 7. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w Polsce dopuszcza się możliwość zorganizowania posiedzeń komisji konkursowych on-line w formie wideokonferencji. 
 8. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład  komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie. 

Szczegółowych informacji o naborze kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl .


Data dodania: 16 października 2020 r.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2020-10-16 14:39:09)
Modyfikujący:
Barbara Sinkiewicz (2020-10-16 14:42:12)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2020-10-16 14:39:09 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2020-10-16 14:42:12 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2020-10-16 14:39:09)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.