Przejdź do treści

Czwartek, 24.5.2018

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów

Zgodnie z uchwałą  Nr 184/604/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów.  Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz w ramach projektu przewidziane są działania na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego planowane do realizacji  w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2018 r. Konkurs prowadzony jest w trybie ciągłym, decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą na bieżąco, w terminie 45 dni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru (31 lipca 2018 r.).  Treść ogłoszenia poniżej.

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów

I.   Przedmiot konkursu i rodzaj zadania 

1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

2.  W ramach konkursu dofinansowane będą działania przeprowadzone na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Działania zaplanowane do dofinansowania z budżetu Powiatu Tczewskiego należy przeprowadzić w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2018 r.

II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

1.  Na realizację zadania objętego przedmiotowym konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł. 

2.  Zaplanowane środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)  realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

2)  w ramach realizowanego projektu przewidziane są działania  na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;

3)  złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę „Witkac.pl” wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej.

2.  Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Powiatu nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu działań objętych dofinansowaniem, powstałych i poniesionych w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2018 r.

3. W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają  poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kalkulacji.

4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej ograniczonej do wygenerowanego ze strony witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty.

5.  Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

6.  Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Podpis/podpisy należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

7.  Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:

1)  aktualny odpis z  rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

2)  upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

3)  kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej;

4)  informację z instytucji grantodawczej potwierdzającą przyznanie dotacji w ramach złożonego projektu lub kopię umowy zawartej z tą instytucją o przyznaniu dotacji.

IV.  Termin i miejsce składania ofert

1.  Oferty należy składać w terminie:

1)  do 31 lipca 2018 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej  za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki, oraz

2)  do 31 lipca 2018 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej, w postaci wygenerowanego ze strony witkac.pl i podpisanego potwierdzenia złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (decyduje data wpływu do Starostwa); dokumenty należy spakować w kopercie z nazwą oferenta i dopiskiem: „Konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego 2018”,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.  W przypadku gdy oferent złoży ofertę zamiast potwierdzenia złożenia oferty, zostanie to uznane również jako spełnienie warunku.

3.  W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 31 lipca 2018 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

V.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1.  Oferty niezgodne ze wzorem, złożone w jednej wersji (papierowej lub elektronicznej), złożone po terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

2.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.  Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej w trybie ciągłym, w oparciu o kryteria oceny ofert wybrane spośród określonych w załącznikach do uchwały Nr 97/308/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

4.  Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1)  kryteria oceny formalnej:

a)  ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy wersji elektronicznej i papierowej),

b)  ofertę złożył uprawniony podmiot,

c)  proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu (zgodne z założeniami konkursu),

d)  oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

e)  oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dołączono wymagane dokumenty);

2)  kryteria oceny merytorycznej:

a)  wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt.) – w jakim stopniu problem został zidentyfikowany i opisany wraz z danymi potwierdzającymi występowanie danego problemu,

b)  adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt.) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, w jaki sposób oferent planuje dotrzeć do grupy i ją zrekrutować do udziału w projekcie,

c)  planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt.) –w jakim stopniu opisane działania są szczegółowo i klarownie opisane, w jakim stopniu zaplanowane działania są przydatne dla beneficjentów i/lub pomogą w osiągnięciu zakładanych celów,

d)  zakładane  rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt.) – w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe,

e)  spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt.) – w jakim stopniu opisane działania zostały uwzględnione w harmonogramie,

f)  kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania  (0-3 pkt.) – w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,

g)  spójność kosztorysu z opisem  poszczególnych działań i harmonogramem (0-3 pkt.) – w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,

h)  realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt.) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,

i)  udział dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt.) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, i tak: od 40 do 49,99 % – 1 pkt, od 20 do 39,99 % – 2 pkt., poniżej 20 % – 3 pkt.,

j)  zasoby rzeczowe nieujęte w kosztorysie (0-3 pkt.) – czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji zadania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań,

k)  doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt.) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia;

3)  kryterium oceny końcowej – uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 38 pkt.).

5.  Ocenę formalną przeprowadzi pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferenta/oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.

6.  Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie oferty do właściwej komisji konkursowej  powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 158/526/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

7.  Terminy posiedzeń komisji konkursowej będą uzależnione od terminów składania ofert, przy czym pierwsze posiedzenie komisji konkursowej nie może odbyć się wcześniej niż 16 maja 2018 r.

8.  Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do oferty i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Komisja konkursowa może nie rekomendować do dofinansowania oferty, która w kryterium oceny końcowej uzyskała poniżej 20 punktów.

9.  Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VI.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1.  Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na bieżąco, w terminie 45 dni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków, w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2.  Informacje o wyborze ofert będą zamieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

3.  Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

4.  Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

5.  Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

6.  Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które:

1) były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;

2) zostały uwzględnione w kosztorysie;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

4) zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

7.  Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2017 - 2018

1.  W 2017 roku na ten cel przeznaczono kwotę 10.000 zł. Dotacji udzielono dwóm podmiotom, to jest:

1)  Towarzystwu Miłośników Koszykówki "Pomorze" z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Wakacje na Kaszubach - Stężyca 2017, wysokość dotacji: 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „PIĄTKA” przy Szkole Podstawowej nr 5 z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Słoneczne wakacje w Tczewie, wysokość dotacji: 5.000 zł.

2.  Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze" z siedzibą w Tczewie dokonało zwrotu części dotacji w wysokości 1.640 zł.

VIII.  Postanowienia końcowe

1.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może dokonać aktualizacji oferty.

2.  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3.  Szczegółowe informacje o konkursie, w tym  materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-04-20 12:38:24)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2018-04-20 12:38:24 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-04-20 12:38:24)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.