Przejdź do treści

środa, 21.2.2018

Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Zgodnie z uchwałą  Nr 168/569/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w sferze objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego, dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę „Witkac.pl” wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej. Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” oraz do godz. 15:00 - w wersji papierowej.  Treść ogłoszenia poniżej.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Rodzaj i zakres zadania

1. Rodzaj zadania publicznego: profilaktyka palenia tytoniu.

2. Zakres zadania: przeprowadzenie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej, mających na celu wzrost świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz porzucenie nałogu (organizowanie np. happeningów, pogadanek, konkursów).

3. Termin realizacji: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4. Program polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl w zakładce: Promocja i ochrona zdrowia > Programy polityki zdrowotnej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

5. Na realizację zadania objętego przedmiotowym konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

6. Zaplanowane środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

7. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w sferze objętej konkursem;

2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

5) złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę „Witkac.pl” wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej.

8. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 r. i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2018 r.

9. W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają  poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent może w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kalkulacji.

10. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wkład oferenta musi stanowić co najmniej 10 % całkowitych kosztów zadania. Na wkład oferenta składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł i/lub wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej ograniczonej do wygenerowanego ze strony witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty.

12. Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

13. Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Podpis/podpisy należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

14. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

3) statut lub informację, iż statut w aktualnym brzmieniu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Tczewie (należy wskazać termin jego przekazania).

15. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu, dołącza komplet wymaganych załączników do każdej oferty.

Termin i miejsce składania ofert

16. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:

1) do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki, oraz

2) do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej ograniczonej do wygenerowanego ze strony witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty, opatrzonego datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi w wersji papierowej załącznikami.

17. Wersję papierową oferty, tj. podpisane potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – profilaktyka palenia tytoniu 2018” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).

18. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

19. Oferty niezgodne ze wzorem, złożone w jednej wersji (papierowej lub elektronicznej), złożone po terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

20. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

21. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert wybrane spośród określonych w załącznikach do uchwały Nr 97/308/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

22. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy wersji elektronicznej i papierowej),

b) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),

c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu (zgodne z założeniami konkursu),

d) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

e) oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dołączono wymagane dokumenty);

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, w jaki sposób oferent planuje dotrzeć do grupy i ją zrekrutować do udziału w projekcie,

b) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt) – w jakim stopniu opisane działania są szczegółowo i klarownie opisane, w jakim stopniu zaplanowane działania są przydatne dla beneficjentów i/lub pomogą w osiągnięciu zakładanych celów,

c) zakładane  rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe,

d) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania  (0-3 pkt) – w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,

e) spójność kosztorysu z opisem  poszczególnych działań i harmonogramem (0-3 pkt) – w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,

f) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,

g) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, i tak: od 70 do 89,99 % – 1 pkt, od 50 do 69,99 % – 2 pkt, poniżej 50 % – 3 pkt,

h) zasoby rzeczowe nieujęte w kosztorysie (0-3 pkt) – czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji zadania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań,

i) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia;

3) kryterium oceny końcowej – uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 30 pkt).

23. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych. Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl. Przewidywany termin upublicznienia listy – 01 marca 2018 r.

24. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 158/526/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

25. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do ocenianych ofert i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 15 punktów z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.

26. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

27. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

28. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 23 marca 2018 r. Informacja o wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

29. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

30. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

31. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

32. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które:

1) były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;

2) zostały uwzględnione w kosztorysie;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

4) zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

33. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim oraz o związanych z nimi kosztami

34. Zadanie realizowane jest od 2017 roku. Do chwili obecnej udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł Stowarzyszeniu Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana"  na realizację w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. zadania pn.: Żyję zdrowo i na sportowo - papierosom mówimy NIE.

Postanowienia końcowe

35. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

36. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny – w każdym czasie, przesunięcia terminu składania ofert lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

37. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym  materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl. 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-01-31 14:16:45)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2018-01-31 14:16:45 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-01-31 14:16:45)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.