Przejdź do treści

środa, 21.11.2018

Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Tczewskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Tczewskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z:

1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508 ze zm.);

2) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450);

3) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia                2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ), w związku z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

4) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 734).

I. Przedmiot zadania

Prowadzenie na terenie Powiatu Tczewskiego domu pomocy społecznej o zasięgu  ponadgminnym  dla 114 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

II. Okres realizacji zadania

Realizację zadania ustala się na okres 5 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 1 stycznia 2019 r. i nie późniejszego niż 31 grudnia 2023 r.

W sytuacji, gdy działania oferenta wykraczają poza ramy czasowe określane niniejszym konkursem, oferent może w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani                             w kalkulacji.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie. Umowa zawierana będzie pod warunkiem posiadania zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej.

 

III. Wysokość dotacji na realizację zadania

Prowadzenie domu pomocy społecznej odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy,  w tym na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Powiat będzie pokrywał część kosztów funkcjonowania domu dotyczącą osób umieszczonych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz  przyjętych do domu ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.

Wysokość środków na realizację zadania publicznego w projekcie budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2019 wynosi 2 028 438,00 zł, tj., na poziomie dotacji przekazanej na ten cel w 2018 r. przez Wojewodę Pomorskiego. Wysokość środków finansowych przekazywanych Zleceniobiorcy w latach 2019-2023 będzie uzależniona od kwoty przyznanej z budżetu Państwa.

Koszty utrzymania mieszkańców umieszczonych po dniu 1 stycznia 2004 r. zostają pokryte zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej przez osoby zobowiązane i właściwe podmioty

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie pomocy społecznej organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Wzór oferty realizacji zadania publicznego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

3. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty  należy wpisać np. „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

4. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania  oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta- jeśli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji - w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem,  z aktualna data i podpisem osoby uprawnione;

3) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut oraz regulamin domu pomocy społecznej;

5) wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych, form zatrudnienia;

6) aktualne odpisy/kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe do wykonania zadania objętego ofertą;

7) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której oferent ma prowadzić działalność;

8) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze pomocy społecznej;

Załączone do oferty kopie dokumentów, z uwagi na złożone oświadczenie w części końcowej oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem, jednakże osoby oceniające ofertę mogą zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a oceniający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

V. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia
5 grudnia 2018 roku (włącznie) do godz. 14:00 w zamkniętej, opisanej kopercie według schematu:

nazwa oferenta z adresem,

nazwa konkursu: Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.

2. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew

3. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 5 grudnia 2018 r. (włącznie) do godz. 14:00.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego i opublikowane są na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

3. Przyjmuje się następujące  kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

b) ofertę złożył uprawniony podmiot,

c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,

d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,

e) oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania świadczenia  pieniężne od odbiorców prowadzi odpłatną działalność  pożytku publicznego,

f) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,

g) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

h) oferta posiada wymagane załączniki,

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt.),

b) planowanie działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt.),

c) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt.),

d) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt.),

e) zakładane rezultaty realizacji zadania  (0-5 pkt.),

f) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt.),

g) spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań z harmonogramem  (0-3 pkt.),

h) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt.),

i) udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt.),

j) udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt.),

k) zasoby rzeczowe  nieujęte w kosztorysie ( kalkulacja przewidywanych kosztów nie obejmowała wyceny wkładu rzeczowego)  (0-3 pkt.),

l) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt.).

3) kryteria oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0-41 pkt.)

4. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.

Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl , na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie http://pcpr.tczew.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Przewidywany termin upublicznienia listy –  najpóźniej 7 grudnia  2018 r.

5. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do oceny merytorycznej przez właściwą komisję konkursową.

6. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do ocenianych ofert i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

7. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu lub opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta będzie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i terminy realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl , na stronie powiatowej: http://ngo.powiat.tczew.pl i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie http://www.pcpr.tczew.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń tych instytucji.

3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( w związku z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.)

Wzór umowy dostępny jest  na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

4. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

5. Podmiot zobowiązany będzie do przedstawiania szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z  wykonywania zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 3 i w terminach wskazanych w umowie.

6. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu.

 

VII. Postanowienia końcowe

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, telefon 58/530 44 40.

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Barbara Laska (2018-11-08)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2018-11-09 09:38:39)
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Wróbel
2018-11-09 09:38:39 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Barbara Laska (2018-11-08)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2018-11-09 09:38:39)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.