Przejdź do treści

Niedziela, 22.4.2018

Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego na lata 2018-2020

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:  Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego.

I.  Przedmiot konkursu

1.  Realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego, zwanego dalej Programem, w zakresie:

1)  prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w celu upowszechnienia informacji na temat realizowanych w ramach Programu badań przesiewowych oraz ich znaczenia we wczesnym wykryciu zmian nowotworowych;

2)  realizacji badań przesiewowych w kierunku raka  płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego w wieku 55-80 lat (według roku urodzenia), którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 paczko-lat) lub palili w przeszłości przez co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę dziennie i rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

2.  Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl w zakładce: Promocja i ochrona zdrowia > Programy polityki zdrowotnej.

II.  Termin realizacji 

1.  Program realizowany jest od 2016 r., jego realizację przewidziano do 2020 r. z możliwością kontynuacji w latach następnych.

2.  Wybrany w konkursie realizator zobowiązany będzie do realizacji działań w ramach Programu w latach 2018-2020.

III.  Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej przedmiot konkursu

1.  Dodatkowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl  .

2.  Dokumentacja konkursowa, w tym: szczegółowe warunki realizacji przedmiotu konkursu, formularz ofertowy oraz ramowy wzór umowy, dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl   oraz na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl   w załącznikach do ogłoszenia. 

IV.  Wysokość środków zaplanowanych na realizację Programu

1.  Na realizację Programu w latach 2018 – 2020 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 218.770 zł, w tym na:

1)  realizację przedmiotu konkursu: 203.770 zł (w 2018 – 68.000 zł, w 2019 – 68.000 zł, w 2020 – 67.770 zł);

2)  działania edukacyjne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 15.000 zł.

2.  Środki zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2018,  Nr XXXVIII/283/2018 oraz Nr XXXIX/293/2018.

V.  Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w formie papierowej w zaklejonej kopercie, na której należy wpisać nazwę oferenta i jego adres oraz oznaczenie konkursu: „Oferta na konkurs Nr SP.8010.3.1.2018 – Recepta na raka”.

3.  Oferta, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu i pieczątki osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

4.  Ewentualne poprawki w treści oferty, pod rygorem nieważności, wymagają zaparafowania przez osoby podpisujące ofertę.

5.  Kopie oryginalnych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

6.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, dotyczy również podwykonawców;

2)  aktualny wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę w zakresie Działu I księgi rejestrowej oraz tego/tych fragmentu/fragmentów, który/które dotyczy/dotyczą realizacji przedmiotu konkursu ofert, dotyczy również podwykonawców;

3)  pełnomocnictwo, o ile dotyczy;

4)  kserokopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wraz z dowodem opłaty, dotyczy również podwykonawców, przy czym:

a)  gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie terminu realizacji Programu należy również dołączyć zobowiązanie oferenta oraz podwykonawców, o ile dotyczy,  do przedłużenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

b)  w przypadku braku polisy, oferent oraz podwykonawcy, o ile dotyczy, muszą złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy; 

5)  inne dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.

7.  Do oferty można dołączyć uwagi do ramowego wzoru  umowy, które mogą być przedmiotem negocjacji.

8.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2,  83-110 Tczew.

9.  Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 13:00.

10.  Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.  Wybór ofert do realizacji

1.  Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

2.  W celu dokonania oceny ofert Zarząd Powiatu Tczewskiego powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

3.  Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 13:15, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, pok. 224, i będzie miało charakter jawny.

4.  W części jawnej Komisja w obecności oferentów, po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, dokona otwarcia ofert.

5.  Komisja w części jawnej przekaże obecnym następujące informacje:

1)  nazwę i adres oferenta;

2)  koszt realizacji przedmiotu konkursu w przeliczeniu na 1 osobę;

3)  proponowaną liczbę osób do objęcia badaniami przesiewowymi.

6.  Komisja w części jawnej może zażądać udzielenia przez oferentów dodatkowych wyjaśnień, które przyjmie do protokołu oraz uzupełnienia braków formalnych oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

7.  Oferty spełniające wymogi formalne będą podlegały dalszej ocenie Komisji w części niejawnej.

8.  Komisja w części niejawnej może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, ceny za ich udzielanie oraz innych postanowień umowy.

9.  Kryteria oceny ofert stosowane przez Komisję:

1)  cena jednostkowa (koszt realizacji przedmiotu konkursu w przeliczeniu na 1 osobę) – 100%:

a)  wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uzyskanych w kryterium ceny jednostkowej,

b)  oferent, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów, punkty przyznawane dla pozostałych będą obliczane na podstawie wzoru:

Liczba punktów = iloraz najniższej ceny jednostkowej i ceny jednostkowej w danej ofercie razy 100;

2)  dostępność do świadczeń – 100%:

a)  kryterium  brane będzie pod uwagę w przypadku uzyskania przez oferentów tej samej liczby punktów w kryterium: cena jednostkowa,

b)  oferty, w których dostępność do badań przesiewowych będzie na poziomie wyższym od wymaganego minimum, otrzymają punkty za:

- dostępność do konsultacji lekarskich i badań LDCT co najmniej dwa razy w tygodniu przez co najmniej dwie godziny pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 – po 1 punkcie odpowiednio za pierwszą i drugą konsultację lekarską oraz za badanie LDCT, co daje maksymalnie 3 punkty,

- dostępność do konsultacji lekarskich i badań LDCT co najmniej dwa razy w tygodniu przez co najmniej dwie godziny po godzinie 16:00  – po 2 punkty odpowiednio za pierwszą i drugą konsultację lekarską oraz za badanie LDCT, co daje maksymalnie 6 punktów,

- dostępność do konsultacji lekarskich i badań LDCT w co najmniej jedną sobotę w miesiącu – po 2 punkty odpowiednio za pierwszą i drugą konsultację lekarską oraz za badanie LDCT, co daje maksymalnie 6 punktów;

3)  w przypadku uzyskania przez oferentów tej samej liczby punktów w kryterium: dostępność do świadczeń, przeprowadzone będą z oferentami negocjacje ceny.

10.  W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Zarząd Powiatu Tczewskiego może przyjąć tę ofertę, jeśli spełnia ona określone wymagania.

11.  Decyzję o wyborze oferty do realizacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji. Podjęcie decyzji o wyborze oferty kończy postępowanie konkursowe.

12.  Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem leczniczym, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji przedmiotu konkursu.

13.  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl  oraz przekazane drogą elektroniczną oferentowi.

14.  Oferty podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

VII.  Postanowienia końcowe

1.  Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji Programu, odwołania konkursu ofert w części lub w całości bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

2.  Zarząd Powiatu Tczewskiego dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta nie przewiduje wykorzystania zaplanowanych środków na realizację przedmiotu konkursu.

3.  Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia, a tym samym liczby badań przesiewowych, w przypadku wygospodarowania dodatkowych środków w budżecie Powiatu, w tym pozyskanych z innych źródeł. 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-04-13 14:40:10)
Modyfikujący:
Barbara Sinkiewicz (2018-04-20 13:39:25)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2018-04-13 14:40:10 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
2018-04-20 13:39:25 Modyfikacja
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2018-04-13 14:40:10)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.