Przejdź do treści

Wtorek, 25.9.2018

Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rakowiec, gmina Gniew (działka nr 350/1)

Starosta Tczewski ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa

Część nieruchomości przeznaczona do sprzedaży:

nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 350/1 o powierzchni 0,5631 ha, położona w obrębie Rakowiec, gmina Gniew, stanowiąca przedmiot własności Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00046351/4 (pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości nie są przedmiotem sprzedaży). Działy III i IV przedmiotowej księgi są wolne od wpisów.

Opis nieruchomości:

nieruchomość częściowo jest użytkowana rolniczo. Graniczy z drogą krajową nr 90 (w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 91), jednakże nie ma urządzonego wjazdu. Z pozostałych stron działka graniczy z dwiema działkami użytkowanymi rolniczo. W bliskim sąsiedztwie działki zlokalizowane jest przejście dla zwierząt pod drogą krajową nr 90, umocnione pobocze oraz zbiorniki retencyjne na wody opadowe. Przez przedmiotową nieruchomość przechodzi kanalizacja deszczowa.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/83/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Gniewie, zmienioną Uchwałą Nr XI/70/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr IV/23/03 z dnia 30 grudnia 2002 r., działka nr 350/1 w części (83,2%) oznaczona jest symbolem 177.R- tereny rolnicze, a w części (16,8%) 7.KG-droga główna.

Dla działki nr 350/1 Gmina Gniew nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiła obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z  zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro) oraz umieszczony na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl i www.bip.powiat.tczew.pl na okres od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

Obciążenia: brak.

 

Zobowiązania: brak.

 

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta na zakup nieruchomości – Rakowiec działka nr 350/1” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 do dnia 28 września 2018 r. do godz. 14:00.

 

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 28 września 2018 r. do godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 – I piętro, pokój nr 131, tel. 58 77-34-939, a także na stronie internetowej www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl

Cena wywoławcza nieruchomości:

32 600,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych 00/100). Na kwotę brutto nieruchomości składa się wartość prawa własności części rolnej, która wynosi 17 375,15 zł (zwolniona z podatku VAT) oraz części przeznaczonej pod drogę, która wynosi 12 377,93 zł netto, wraz z należnym podatkiem VAT- 2846,92 zł (brutto).

 

Wadium ustala się w wysokości  10 % od ceny wywoławczej tj.:

3 260 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. w podanej powyżej wysokości na konto Powiatu Tczewskiego w Tczewie:

Getin Noble Bank S.A. nr rachunku 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003.

Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.

 

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 9 października 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 127 – sala ZUD.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie,

- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu.

 

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną cenę wyrażoną kwotowo w złotych i sposób jej zapłaty;

5)      elementy szczegółowo wymienione w pkt. I dodatkowych warunków przetargu;

6)      własnoręczny podpis;

7)      kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Cudzoziemiec, który został ustalony jako nabywca zobowiązany ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.) do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien przedstawić organizatorowi przetargu przedmiotowe zezwolenie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi kupujący.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin wpłacenia ceny nabycia: cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe Powiatu Tczewskiego.

 

Starosta Tczewski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Staroście Tczewskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (83-110), ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój 131, tel. 58 77-34-939.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-08-29 10:13:55)
Modyfikujący:
Sławomir Gniazdowski (2018-08-29 10:15:50)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-08-29 10:13:55 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
2018-08-29 10:15:50 Modyfikacja
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-08-29 10:13:55)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.