Przejdź do treści

Poniedziałek, 22.10.2018

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Ogłoszenie szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5

Ogłoszenie szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5
Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:

zabudowana nieruchomość, oznaczona jako działka nr 522/1 o powierzchni 596 m2 położona przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie (obręb 8), zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00012886/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie.

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym, położona w odległości ~300 m od centrum miasta – dzielnica Stare Miasto, na obrzeżach parku miejskiego, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Budynek przedwojenny, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, o powierzchni 563,02 m2. Ściany murowane z cegły, stropy: ceglany płaski nad piwnicą, pozostałe drewniane, dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Klatka schodowa o konstrukcji drewnianej, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa, stolarka okienna drewniana i plastikowa. Brak wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Uzbrojenie pełne, teren działki częściowo ogrodzony i zagospodarowany.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, działka nr 522/1 objęta jest jednostką urbanistyczną US1 – „Stare Miasto”, należącą do strefy śródmiejskiej, w terenie usług publicznych ośrodkotwórczych, oznaczonym symbolem UO, w tym usług:

- administracji publicznej (siedziby organów władzy, sądów i prokuratury, administracji gospodarczej i finansowej oraz łączności),

- kultury (muzea, domy kultury, biblioteki, obiekty sakralne),

- komercyjnych (centra biznesu, finansów, handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacji, centrum integracyjne).

W obrębie w/w jednostki wyróżniono oznaczony symbolem V teren strefy ochrony konserwatorskiej Południowe obrzeża Starego Miasta oraz oznaczony symbolem 10 teren strefy ochrony archeologicznej. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w mpzp, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Wydział Rozwoju Miasta.

 

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (ogł. w Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zgodnie z którą działka nr 522/1 (obręb 8) położona jest w obszarze zdegradowanym oraz objęta jest obszarem rewitalizacji. W przedmiotowej uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2018 poz. 1398) – według stanu na dzień 24 kwietnia 2018 r. (zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Tczewie nr WRM.6727.1.115.2018.JW). 

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro) oraz umieszczony na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl i www.bip.powiat.tczew.pl na okres od 9 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 20 września 2016 r.

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 6 grudnia 2016 r., drugi przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 23 marca 2017 r., trzeci przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 1 sierpnia 2017 r., czwarty przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 26 stycznia 2018 r., piąty przetarg pisemny nieograniczony odbył się dnia 16 lipca 2018 r.

Obciążenia nieruchomości: brak.     

 

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta na zakup nieruchomości – Tczew, ul. Kołłątaja 5” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 – I piętro, pokój nr 129, tel. (58) 77-34-853, a także na stronie internetowej www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Wadium ustala się w wysokości:

24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 r. w podanej powyżej wysokości na konto Powiatu Tczewskiego:

Getin Noble Bank S.A. nr rachunku 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003.

Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała.

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 3 grudzień 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 127 – sala ZUD.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie,

- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu.

 

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną cenę wyrażoną kwotowo w złotych i sposób jej zapłaty;

5)      elementy szczegółowo wymienione w pkt. I dodatkowych warunków przetargu;

6)      własnoręczny podpis;

7)      kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Cudzoziemiec, który został ustalony jako nabywca, zobowiązany ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278) do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien przedstawić organizatorowi przetargu przedmiotowe zezwolenie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi kupujący.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin wpłacenia ceny nabycia: cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe Powiatu Tczewskiego.

 

Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Zarządowi Powiatu Tczewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (83-110), ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój 129, tel. 58 77-34-853.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-09-27 16:33:18)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-09-27 16:33:18 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-09-27 16:33:18)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.