Przejdź do treści

Sobota, 5.12.2020

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Otwarty konkurs na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2020 - 2024 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofertna udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych 
na prowadzenie statutowej działalności sportowej
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I.  Rodzaj zadania publicznego - dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

W ramach konkursu mogą być realizowane zadania mające na celu poprawę wyników sportowych oraz aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Tczewskiego. Działania  przewidziane do realizacji to w szczególności:
- realizacja programów szkolenia sportowego;
- zakup sprzętu sportowego;
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych  zawodach;
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
- finansowanie stypendiów sportowych klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

II.  Wysokość środków przeznaczonych na dotacje.

1.  Na realizację zadań objętych przedmiotowym konkursem w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2021 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

3. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie. 

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty.

1. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających na terenie powiatu tczewskiego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących cel publiczny, o którym mowa w § 1 uchwały Nr XXVII/164/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie rozwoju sportu.

2. O dotację celową mogą się ubiegać kluby sportowe, które:

a) realizują cel publiczny, o którym mowa w § 1 uchwały Nr XXVII/164/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie rozwoju sportu;

b) angażują się we współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz ze Starostwem Powiatowym w Tczewie i Powiatowym Centrum Sportu przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;

c) promują wizerunek Powiatu Tczewskiego jako jednostki stwarzającej warunki dla rozwoju sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

d) złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę "witkac.pl" wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią dokumenty wymagane w formie papierowej.

3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r.

4. W roku 2021 priorytetowo będą traktowane wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu szkolenia sportowego skierowanego do dzieci i młodzieży.

5. Zlecenie realizacji zadań konkursowych odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji wybranych zadań konkursowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 6,7,8,9 i 10. 

6. Maksymalną wysokość dotacji, o którą może starać się Wnioskodawca ustala się na poziomie 15.000 zł.

7. Każdy oferent uprawniony jest do złożenia jednego wniosku. Złożenie więcej niż 1 oferty spowoduje automatyczne odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta w niniejszym konkursie.

8. Planowana dotacja w ramach złożonej  oferty nie może przekroczyć 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. 

9. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego, który może pochodzić z finansowych źródeł własnych (np. składki, środki wypracowane przez organizację), środków finansowych z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, darowizn.

10. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. 

11. Koszty administracyjne stanowią tę część kosztów, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania, w tym m.in. koszty zarządu (np. koordynacja zadania, obsługa księgowa), opłaty administracyjne związane z realizowanym zadaniem (np. opłaty za najem powierzchni biurowych), opłata za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną zadania, usługi pocztowe, telefoniczne,internetowe, koszty materiałów biurowych i piśmienniczych.

12. Oferent może w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania wykazać wkład osobowy, tj. pracę wolontariuszy oraz pracę społeczną swoich członków. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy uwzględnić charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty jakie oferent musiałby ponieść, zatrudniając odpłatnie personel. 

13. W źródłach finansowania kosztów realizacji zadania nie należy wykazywać zasobów rzeczowych. W przypadku zaangażowania na potrzeby zadania własnych i/lub pozyskanych nieodpłatnie z innych źródeł zasobów rzeczowych, w punkcie IV.2 oferty należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w poszczególnych dziedzinach. 

IV.  Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:

1) do dnia 10 grudnia 2020 r. (czwartek) do godz. 10:00 w wersji elektronicznej za pomocą platformy "witkac.pl" udostępnionej na stronie witkac.pl oraz 

2) do dnia 10 grudnia 2020 r. (czwartek) do godz. 16:30 potwierdzenie złożenia oferty w systemie witkac.pl poprzez: 

a) złożenie wersji papierowej potwierdzenia\opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi załącznikami; potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta oraz dopiskiem „Konkurs ofert na dotacje celowe dla klubów sportowych” osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź przesyłką kurierską. W przypadku ofert wysłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Starostwa; lub

b) złożenie potwierdzenia oraz wymaganych załączników w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, z tym że dokumenty te muszą być podpisane elektronicznym podpisem/podpisami kwalifikowanym złożonym/złożonymi przez  osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. Złożenie wygenerowanej z elektronicznego generatora ofert witkac.pl oferty realizacji zadania (opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych) zamiast wygenerowanego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej. 

3. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji wpisanych do KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta - jeżeli wynika to ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem,

3) statut.

4. Jeżeli oferent przewiduje w źródłach finansowania zadania świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, a z zapisów statutu nie wynika prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, do oferty należy dołączyć inny dokument wewnętrzny organu uprawnionego do podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności odpłatnej (np. uchwała zarządu, uchwała walnego zebrania). 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do dokonania tej czynności (czytelny podpis lub opatrzony pieczątką imienną).

6. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj. wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)7. Wzory dokumentów, o których  mowa w ust. 6 dostępne są na stronie powiatowej www.ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: konkursy ofert/druki i wzory formularzy. 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Oferty niezgodne ze wzorem, złożone w jednej wersji (papierowej lub elektronicznej), złożone w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków, złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

3. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o wybrane kryteria oceny ofert. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona będzie przy użyciu systemu informatycznego witkac.pl.

4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych:

1) kryteria oceny formalnej:

a) oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;

b) potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym;

c) potwierdzenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze;

d) ofertę złożył uprawiony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu);

e) planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie przekracza 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;

f) oferent wykazał w źródłach finansowania wkład finansowy własny i/lub pochodzący z innych źródeł;

g) koszty administracyjne nie przekraczają 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania;

h) potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

i) do potwierdzenia złożenia oferty dołączono wymagane załączniki, w przypadku kserokopii złożone dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnione;

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) - w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, czy opis zwarty w ofercie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że oferent posiada konkretny plan dotarcia do uczestników/odbiorców zadania, jaka jest pożądana frekwencja w wydarzeniu/przedsięwzięciu;

b) planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) - czy planowane metody promocji zadania są dopasowane do deklarowanego zasięgu wydarzenia i zdefiniowanej grupy odbiorców, czy planowane działania są szczegółowo i zrozumiale opisane i czy właściwie zaplanowano termin ich realizacji, czy przewidziano czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań;

c) zakładane rezultaty realizacji zadania (0 - 5 pkt) - czy zasięg wydarzenia jest odzwierciedlony w opisie zakładanych rezultatów, w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, czy przyjęty sposób monitorowania rezultatów pozwoli na określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu;

d) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0 - 2 pkt) - w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia;

e) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0 - 3 pkt) -  w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu;

f) spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań (0 - 3 pkt) - w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu;

g) realność kosztów i poprawność wyliczeń (0 - 3 pkt) - w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań czy zastosowano właściwe rodzaje miary;

h) udział planowanej dotacji w całkowitych kosztach działania (1 - 3 pkt) - liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, im niższy udział dotacji, tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak: 80 % - 70% - 1 pkt; 69,99% - 50% - 2 pkt; poniżej 50% - 3 pkt);

i) udział innych środków finansowych własnych i/lub pochodzących z innych źródeł w całkowitych kosztach zadania (1 - 3 pkt), liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od zadeklarowanego przez oferenta wkładu finansowego, im wyższy udział wkładu własnego, tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak: 20% - 1 pkt; 20,01% - 40% - 2 pkt; powyżej 40% - 3 pkt; 

j) zasoby rzeczowe (0 - 3 pkt) - czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji zadania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań;

k) doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju (0 - 2 pkt) - w jakim stopniu oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia.

3) kryteria oceny końcowej - uśredniona wartość oceny merytorycznej ( 0 - 35 pkt).

4. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników Biura Prezydialnego. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawców do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od  daty umieszczenia listy podmiotów wezwanych do uzupełnienia (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie). Lista ofert zawierających braki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego. Przewidywany termin upublicznienia listy - 11 grudnia 2020 r. (piątek). 

5. Potwierdzenie złożenia oferty niezawierające podpisu żadnej z uprawnionych osób nie zostanie zakwalifikowane do uzupełnienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

6. Informacja o konieczności uzupełnienia oferty zostanie umieszczona, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej www.powiat.tczew.pl oraz www.ngo.powiat.tczew.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie. 

7. Oferent zobowiązany jest do samodzielnego śledzenia strony internetowej ogłaszającego konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie informatycznym witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu informatycznego witkac.pl.

8. Odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty , które nie spełniły wymogów określonych w ust. 4 pkt 1 lit a - i, w przypadku braku podpisu na potwierdzeniu złożenia oferty co najmniej jednej osoby upoważnionej oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełnił braków formalnych, do których został wezwany. 

9. Przebieg oceny merytorycznej:

1) ocenie merytorycznej podlega każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej,

2) oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą zbiorczo przekazane do komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego,

3) komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień,

4) komisja konkursowa może określić możliwy do dofinansowania merytoryczny zakres zadania przedstawiony w ofercie oraz zaproponować kwotę dofinansowania,

5) komisja konkursowa dokonuje oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny merytorycznej,

6) średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej stanowi ocenę oferty,

7) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu Tczewskiego, preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 18 punktów z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.

10. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.  

VI.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert. 

1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.  Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

3. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną oferenta, ma prawo nie podpisać umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

4.  Podmiot, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania zgodnego z obowiązującym wzorem w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy „witkac.pl”. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie www.ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: konkursy ofert/druki i wzory formularzy. 

5. Za koszty kwalifikowalne uznane będą koszty, które:

1) były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania;

2) zostały uwzględnione w kosztorysie;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

4) zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

6. Warunkiem rozliczenia zadania będzie akceptacja przez Zarząd Powiatu Tczewskiego złożonego sprawozdania.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim oraz o związanych z nimi kosztami. 

1. W 2019 roku klubom sportowym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przekazano środki finansowe w wysokości 80.000 złotych. Dotacji udzielono 21 podmiotom na realizację 21 zadań - uchwała Nr 12/45/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.

2. W 2020 roku klubom sportowym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przekazano środki finansowe w wysokości 80.000 złotych. Dotacji udzielono 22 podmiotom na realizację 22 zadań - uchwała Nr 71/219/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

VIII. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4;

3) odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Starostę Tczewskiego – pracownicy Starostwa, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);

4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

5) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;

6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl.

IX.  Postanowienia końcowe.

1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

2. Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny w każdym czasie,

2) przesunięcia terminu składania ofert,

3) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta;

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym;

4) przesunięcia terminu lub zaniechania zlecenia zadań z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz zmieniające się wytyczne i zalecenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew, I piętro, pokój 108, pod numerem telefonu 58 77 34 902 lub drogą mailową: molszewska@powiat.tczew.pl. 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Zarząd Powiatu Tczewskiego (2020-11-19)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-11-19 15:26:37)
Odpowiedzialny za treść:
Zarząd Powiatu Tczewskiego
2020-11-19 15:26:37 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Zarząd Powiatu Tczewskiego (2020-11-19)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-11-19 15:26:37)

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.