Piątek, 08 grudnia 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz
pochmurno
-2°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2024 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 300/835/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 listopada 2023 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2024 roku.

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 – za pośrednictwem systemu Witkac.pl oraz do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 15:30 – w wersji papierowej lub przez ePUAP do Starostwa Powiatowego w Tczewie. 

Treść ogłoszenia poniżej.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2024 roku

I.  Cel konkursu i rodzaj zadań

1. Celem konkursu jest wspieranie działań prozdrowotnych o charakterze ponadgminnym wpisujących się w priorytetowe zadania publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia wskazane w Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

2. Do zadań objętych niniejszym konkursem należą:

1) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;

2) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych;

3) działania  na rzecz zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

4) podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu;

5) wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

3. W odniesieniu do zakresu proponowanego do realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), lub dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 tej ustawy.  Informacje na temat dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania, powinny zostać wskazane/opisane w składanej ofercie.

II.   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przeznacza na realizację zadań konkursowych środki finansowe w wysokości 52.000,00 (pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych.

2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

3. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań. Zawarte w ofercie zadanie nie może zatem dotyczyć przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

III.  Termin realizacji zadań konkursowych i zasady finansowania

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2024 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2024 r.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez podmiot.

3. Zlecenie realizacji zadań konkursowych odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji wybranych zadań konkursowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego (co najmniej 1,00 zł), który może pochodzić z finansowych środków własnych (np. składki, środki wypracowane przez organizację), środków finansowych z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, darowizn.

5. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – koszty administracyjne stanowią tę część kosztów, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania, w tym m. in. koszty zarządu (np. koordynacja zadania, obsługa księgowa zadania), opłaty administracyjne związane z realizowanym zadaniem (np. opłaty za najem powierzchni biurowych), opłata za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną zadania, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.

6. Oferent może w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania wykazać wkład osobowy, tj. pracę wolontariuszy oraz pracę społeczną swoich członków. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy uwzględnić charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatnie personel. Wykazany wkład osobowy podlega ocenie merytorycznej.

7. Nie przewidziano możliwości wyceny wkładu rzeczowego w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania  –  zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskanych nieodpłatnie z innych źródeł, które będą wykorzystane przy realizacji zadania (np. lokal, sprzęt własny i użyczony, materiały, rzeczy przekazane przez darczyńców czy sponsorów), należy opisać w charakterystyce oferenta. Opisane zasoby rzeczowe podlegają ocenie merytorycznej. 

8. W trakcie realizacji zadania możliwe jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) zamierzają realizować zadanie o charakterze ponadgminnym na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

2. Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w niniejszym konkursie. Złożenie więcej niż dwóch ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.

3. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie https://witkac.pl, zwanego dalej systemem Witkac.pl, wybierając nabór na właściwy zakres zadań. Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, i po jego podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną, a w przypadku ofert składanych przez ePUAP podpis elektroniczny) należy je dostarczyć wraz z kompletem wymaganych załączników do Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, ePUAP: /777j6hyrlf/SkrytkaESP.

4. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących –  dokument wymagany w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

2) kopię upoważnienia do działania w imieniu oferenta – dokument wymagany jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem lub ewidencją;

3) kopię statutu organizacji  – dokument wymagany w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS lub nie figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

5. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj. wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 5, dostępne są na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl w zakładce: NGO > Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

V.  Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty realizacji zadań konkursowych należy złożyć w następujący sposób:

1) do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 – za pośrednictwem systemu Witkac.pl udostępnionego na stronie https://witkac.pl, oraz dodatkowo

2) do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 15:30 – w postaci wygenerowanego z systemu Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty (opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych) wraz z  kompletem wymaganych załączników, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników należy dostarczyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – promocja i ochrona zdrowia 2024” do Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa). W przypadku składania dwóch ofert (jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty) – każdą z nich wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w oddzielnej kopercie.

3. Możliwe jest złożenie dokumentacji konkursowej, tj. wygenerowanego z systemu Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników, za pośrednictwem ePUAP: /777j6hyrlf/SkrytkaESP w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Dokumentacja wysyłana przez ePUAP przed załączeniem wymaga podpisu/podpisów elektronicznych  (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty) zgodnie z ustanowioną reprezentacją oferenta, z zastrzeżeniem, że każdy dokument wymagający podpisu winien być podpisany osobno w formie odrębnego pliku. W treści pisma ogólnego należy podać  nazwę konkursu. W przypadku składania dwóch ofert  (jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty) – każdą z nich należy przesłać w oddzielnej korespondencji ePUAP.

4. Złożenie wygenerowanej z systemu Witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego (opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionych) zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

VI.   Tryb i kryteria oceny ofert konkursowych

1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o  przyjęte kryteria oceny ofert. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona będzie przy użyciu systemu Witkac.pl.

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę/potwierdzenie złożenia oferty złożono w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym,

b) suma kontrolna oferty złożonej w systemie Witkac.pl jest zgodna z sumą kontrolną oferty/potwierdzenia złożenia oferty dostarczonej do urzędu,

c) oferent dostarczył do urzędu nie więcej niż dwie oferty/dwa potwierdzenia złożenia oferty w systemie Witkac.pl,

d) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),

e) wnioskowana kwota dotacji nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,

f) oferent wykazał w źródłach finansowania wkład finansowy własny i/lub pochodzący z innych źródeł,

g) koszty administracyjne nie przekraczają 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,

h) oferta/potwierdzenie złożenia oferty została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

i) do oferty/potwierdzenia złożenia oferty dołączono wymagane załączniki;

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt) – w jaki sposób oferent uzasadnił potrzebę realizacji zadania oraz jaki jest przewidywany wpływ realizacji zadania na poprawę stanu zdrowia oraz świadomości prozdrowotnej mieszkańców powiatu,

b) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, czy zadanie adresowane jest do mieszkańców co najmniej dwóch gmin powiatu tczewskiego, czy opis zawarty w ofercie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że oferent posiada konkretny plan dotarcia do uczestników/odbiorców zadania, jaka jest pożądana frekwencja w przedsięwzięciu,

c) planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) – czy planowane metody promocji zadania są dopasowane do deklarowanego zasięgu przedsięwzięcia i zdefiniowanej grupy odbiorców, czy planowane działania są szczegółowo i zrozumiale opisane i czy właściwie zaplanowano termin ich realizacji, czy zapewniono dostępność dla odbiorców zadania ze szczególnymi potrzebami, czy przewidziano czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań,

d) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – czy zasięg przedsięwzięcia jest odzwierciedlony w opisie zakładanych rezultatów, w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, czy przyjęty sposób monitorowania rezultatów pozwoli na określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu,

e) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia,

f) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt) – w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,

g) spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań (0-3 pkt) – w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,

h) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,

i) udział planowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, im niższy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak: poniżej 50 % – 3 pkt, od 50 % do 70 % – 2 pkt, powyżej 70% do 90 % – 1 pkt, powyżej 90 % – 0 pkt,

j) udział środków finansowych własnych i/lub pochodzących z innych źródeł w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od zadeklarowanego przez oferenta wkładu finansowego, im wyższy udział wkładu finansowego w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów i tak:  powyżej 20 % – 3 pkt,  od 10 % do 20 % – 2 pkt,  poniżej 10 % do 1 % – 1 pkt, poniżej 1 % – 0 pkt,

k) zasoby rzeczowe (0-3 pkt) – czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji zadania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań;

3) kryterium oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (0-38 pkt).

3. Przebieg oceny formalnej ofert konkursowych:

1) ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

2) w trakcie oceny formalnej, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień, w tym w szczególności udokumentowania zgodności prowadzonej działalności statutowej z zakresem konkursu;

3) w przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h – i (brak podpisów osoby/osób upoważnionych i/lub brak wymaganych załączników) oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) oferta/potwierdzenie złożenia oferty niezawierające podpisu żadnej z uprawnionych osób nie zostanie zakwalifikowane do uzupełnienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych;

5) informacja o konieczności uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do oferenta za pośrednictwem systemu Witkac.pl;

6) oferent jest zobowiązany do weryfikacji swojego konta w systemie Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu Witkac.pl;

7) odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a – g, w przypadku braku podpisu na ofercie/potwierdzeniu złożenia oferty co najmniej jednej osoby upoważnionej oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełnił braków formalnych, do uzupełnienia których został wezwany.

4. Przebieg oceny merytorycznej ofert konkursowych:

1) ocenie merytorycznej podlega każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej;

2) oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą przekazane do komisji konkursowej powołanej przez Zarządu Powiatu Tczewskiego;

3) komisja konkursowa dokona oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej;

4) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego posiedzenia komisji konkursowej będą mogły odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość;

5) komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień;

6) komisja konkursowa może określić możliwy do dofinansowania merytoryczny zakres zadania przedstawiony w ofercie oraz zaproponować kwotę dofinansowania;

7) średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez członków komisji konkursowej będzie stanowić ocenę oferty i na jej podstawie utworzona zostanie lista rankingowa, według której proponowane będą kwoty dofinansowania – do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych;

8) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Tczewskiego, preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 23 punkty z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.

5. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VII.   Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r.

3. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/, na stronie powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz w systemie Witkac.pl. 

VIII.  Realizacja zadania

1. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia aktualizacji oferty. Przygotowując aktualizację kosztorysu oferent może za zgodą organizatora konkursu zmniejszyć zakres rzeczowy zadania oraz zaktualizować harmonogram działań, jednakże zmiany te mogą być dokonywane jedynie w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W zaktualizowanym kosztorysie procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania może ulec zwiększeniu jedynie w przypadku uzyskania niższej od planowanej dotacji z innego źródła publicznego.

4. Podmioty, które otrzymają dotację, zobowiązane będą do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz do umieszczenia logotypu pobranego ze strony powiatowej https://www.powiat.tczew.pl/  zakładka: NGO > Logotypy.

5. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania oraz z zachowaniem postanowień pkt. III ust. 4 i 5, w trakcie realizacji zadania zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów realizacji zadania do wysokości 20 %  (ograniczenie dotyczy zarówno pozycji kosztowych, z których przesuwane są środki, jak i pozycji kosztowych, na które przesuwane są środki). Zmiany powyżej 20 % wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej oraz wprowadzanie zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się zwiększenia kosztów administracyjnych kosztem działań merytorycznych.

7. Oferent po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy sporządzić w systemie Witkac.pl oraz jego wydruk dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tczewie.

8. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

9. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.

IX.   Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim

1. W roku bieżącym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznaczono środki finansowe w wysokości 51.492,00 zł. Dotacje  przyznano 8 organizacjom na realizację 9 zadań  – uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 251/706/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl/.

2. W 2022 roku na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznaczono środki finansowe w wysokości 51.492,00 zł. Dotacje przyznano 6 organizacjom na realizację 9 zadań – uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 199/580/2022 z dnia 24 marca 2022 r. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej  https://bip.powiat.tczew.pl/.

X.  Dane osobowe – klauzula informacyjna

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew;

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu realizacji ustawowych zadań, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4;

3) odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);

4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

5) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;

6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl.

XI.   Postanowienia końcowe

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do:

1) nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym;

2) odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie;

3) przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu;

4) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę – celem skutecznego wycofania oferty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tczewie w formie pisemnej lub za pośrednictwem ePUAP oświadczenie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.