Pierwszy etap przebudowy Mostu Tczewskiego już za nami, ale most jest dalej zamknięty

Pierwszy etap przebudowy Mostu Tczewskiego już za nami, ale most jest dalej zamknięty

W piątek, 2 grudnia, spotkali się na moście przedstawiciele nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, kierownik budowy, pracownicy Wydziału Inwestycji i Wicestarosta Tczewski Witold Sosnowski. Dokonali oni sprawdzenia wykonanych prac remontowych, a następnie podpisania protokołu końcowego odbioru I etapu przebudowy Mostu Tczewskiego.


Remont mostu podzielony jest na cztery etapy. Umowę na realizację pierwszego etapu tej inwestycji podpisali 13 lipca 2015 roku Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski wraz z Wicestarostą - Witoldem Sosnowskim oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „Banimex” - Andrzej Banaszek. Zakres robót dotyczył przebudowy środkowej, zabytkowej części Mostu Tczewskiego – przęsła nr 3,4,5 wraz z częścią przęsła nr 6, kraty Lentze’a oraz szczegółowego remontu filarów nr 3 i 4. Historyczna konstrukcja stalowa została poddana kompleksowej renowacji. Nawierzchnia jezdna została wymieniona na płytę ortotropową składającą się na jezdnię oraz nowe, poszerzone ciągi: pieszy i rowerowy znajdujące się po obu zewnętrznych stronach mostu. Ponadto wykonano remont istniejącego wózka serwisowego, poruszającego się po górnej krawędzi konstrukcji mostu. Koszt związany z tą inwestycją wyniósł ponad 29 mln zł. Składają się na niego środki od Województwa Pomorskiego - 2 mln zł, Gminy Lichnowy – 80 tys. zł, Miasta Tczew – 2,5 mln zł oraz Rezerwy Subwencji Ogólnej – ponad 22 mln zł i pozostała część to wkład Powiatu Tczewskiego.

Na razie to tylko pierwszy etap robót, ale przygotowujemy się do kolejnego - II etapu, który swoim zakresem będzie obejmować całkowitą wymianę przęseł nurtowych (na wzór historycznych),  budowę przyczółka od strony Tczewa oraz wymianę filara nr 2. Nie będzie natomiast dotyczyć budowy portalu wjazdowego od strony Tczewa oraz żadnych wież.

Dzięki sprawnemu przebiegowi prac remontowych na historycznej części mostu (tej wpisanej obecnie do rejestru zabytków) i przyspieszeniu jego odbioru o prawie 3 miesiące, możemy szybciej rozpocząć procedurę wnioskowania o dofinansowanie kolejnego etapu. Dlatego Zarząd Powiatu Tczewskiego zwrócił się już z prośbą do Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie państwa na 2017 rok, w wysokości około 49 mln złotych na ten cel. Wyniki rozpatrzenia naszego wniosku będziemy znali prawdopodobnie pod koniec roku, kiedy zakończy się proces opracowania budżetu.

7 października 2016 roku została wydana decyzja Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Gdańsku o wpisaniu całego drogowego w Tczewie – Lisewie do rejestru zabytków. Uzyskanie tej decyzji pozwoli  nam na uzyskanie dofinansowania rzędu 75% wartości inwestycji.

Jak wszyscy wiemy, Most jest zamknięty dla ruchu drogowego i pieszego od października 2011 roku. Projekt zakłada otwarcie mostu nie wcześniej niż w 2020 roku, jednakże termin ten uzależniony jest od pozyskania dalszych środków na kolejne etapy jego remontu. Zakończenie I Etapu przebudowy Mostu Tczewskiego niestety nie oznacza jeszcze jego otwarcia dla żadnej formy transportu. Jesteśmy świadomi tego, że jest to olbrzymie utrudnienie dla mieszkańców obu brzegów Wisły, jak również dla turystów i entuzjastów inżynierii mostowej. Jednakże, jest to teraz miejsce budowy, a zlekceważenie tego faktu może skutkować zagrożeniem dla zdrowia, a nawet i życia jego użytkowników.

Obecnie trwają rozmowy i rozważania nad tym, aby uruchomić ruch pieszy i rowerowy po realizacji etapu II. Szacujemy, że jego rozpoczęcie nastąpi w połowie 2017 roku, a jego realizacja potrwa prawdopodobnie tak długo jak etap pierwszy, tj. 18 miesięcy.

Dla uzupełnienia informacji o przebudowie Mostu Tczewskiego: etap III swoim zakresem będzie obejmował remont przęseł od strony Lisewa oraz wymianę części powojennej (tymczasowej) konstrukcji, a Etap IV (ostatni) obejmowałby budowę wieżyczek oraz portalu od strony Tczewa. Szacuje się, że całkowity remont Mostu może pochłonąć łącznie nawet do 150 mln złotych, dlatego też władze Powiatu Tczewskiego podejmowały i nadal podejmują szereg działań mających na celu pozyskanie kolejnych funduszy na realizację następnych etapów odbudowy tego międzynarodowego zabytku inżynierii mostowej.

NIESTETY MOST TCZEWSKI DALEJ BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA RUCHU PIESZEGO I KOŁOWEGO.

 

 

Załączniki