Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim IV”.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji  na rynku pracy w powiecie tczewskim IV”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 260 (163K,97M) osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczewie (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących do poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach z obszaru powiatu tczewskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 260 (163K,97M) osób bezrobotnych z grupy docelowej.

Cele szczegółowe:

-aktywizacja zawodowa rozumiana jako doprowadzenie do zatrudnienia 45% osób bezrobotnych  w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) oraz 60% pozostałych osób nienależących do ww. grup (dotyczy uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie nie wliczając uczestników, którzy podjęli samozatrudnienie dzięki wypłaconym w projekcie środkom na podjęcie działalności gospodarczej/);

-poprawa zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące działania:

- diagnoza uczestników projektu (IPD) dla 260 osób

- pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników

- przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla 67 osób w tym: (32 osoby w roku 2019 i 35 osób w roku 2020)

- organizacja staży dla 60 osób (30 osób w roku 2019 oraz 30 osób w roku 2020)

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 104 osób (52 osoby w roku 2019 i 52 osoby w roku 2020)

- zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 29 osób (14 osób w roku 2019 i 15 osób w roku 2020)

Głównym efektem projektu będzie podjęcie i utrzymanie przez uczestników zatrudnienia na minimum ½ etatu.

Wartość projektu: 3.532.574,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 85% wartości projektu tj. 3.002.688,33 zł