Przejdź do treści

Czwartek, 3.12.2020

Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG, W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG, W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

Wydział Komunikacji, Transport i Dróg

1. Katalog spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz procedury ich załatwienia zostały opisane na stronie BIP Powiatu Tczewskiego. Zawierają one informacje o:

  a)      podstawach prawnych,

  b)      terminie ich realizacji,

  c)       wymaganych dokumentach,

  d)      wymaganych opłatach,

  e)      miejscu ich załatwienia,

  f)       procedurze postępowania,

  g)      oraz informacje o możliwości pobrania druków wymaganych wniosków i innych dokumentów,

  2. W związku z ustanowionymi ograniczeniami, nakazami i zakazami spowodowanymi wystąpieniem stanu epidemii do odwołania w celu realizowania niezbędnych spraw zmianie ulegają:

  a)      terminy załatwianych spraw,

  b)      procedury postępowania,

  3. Sprawa może zostać załatwiona:

   a)      za pośrednictwem operatora pocztowego,

   b)      przez osobistą wizytę w urzędzie,

   c)       drogą elektroniczną,

   4. W każdej sprawie można uzyskać informację kontaktując się:

    a)      telefonicznie z pracownikami urzędu w godzinach przyjęć interesantów pod numerem telefonów:

    • (58) 7734800 wew. 1

    b)      za pośrednictwem poczty e-mail - adres: komunikacja@powiat.tczew.pl lub fax-u: 7734865

    5. Przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie znajduje się pojemnik. Załatwiając sprawę w urzędzie do niego należy wrzucić pakiet wymaganych dokumentów koniecznych do rejestracji, bezpiecznie zapakowanych do papierowej koperty,

    6. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny pracownika realizującego daną sprawę. Ze względów bezpieczeństwa i w zależności od obciążenia ilością załatwianych spraw nawiązanie kontaktu może potrwać kilka dni,

    7. Po załatwieniu sprawy pracownik urzędu telefonicznie poinformuje o sposobie dalszego postępowania w zakresie m. in. odbioru dokumentacji, dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń pojazdu, w tym tablic rejestracyjnych,

    8. Przy odbiorze dokumentów, o których mowa w pkt 7 należy dostarczyć tablice rejestracyjne pojazdu zarejestrowanego w celu ich zwrotu bądź legalizacji oraz przedłożyć do wglądu dokument tożsamości,

    9. Warunkiem rejestracji jest złożenie wymaganych dokumentów wraz z opłatą i dokładnie wypełnionym wnioskiem z adnotacją o koniecznym do kontaktu numerem telefonu,

    10. Wymagane opłaty należy wnieść tylko za pomocą przelewu bankowego na konto:

     a)      Starostwa Powiatowego w Tczewie: 75 1560 0013 2226 4983 1000 0022  - w sprawie rejestracji pojazdów,

     b)      Urzędu Miasta w Tczewie: 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 – w sprawie opłat skarbowych (np. pełnomocnictwa, zaświadczenia, zmiany decyzji, wyrejestrowanie pojazdów),

     11. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu określonym w pkt 4.

      Jednocześnie przypominamy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

      1. do dnia 31 grudnia 2020 roku został wydłużony z 30 do 180 termin obowiązku:

       a)      zawiadomienia starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,

       b)      rejestracji pojazdu niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,

       2. dla podmiotów wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem 1 stycznia 2020 roku został wydłużony z 3 do 9 miesięcy termin na uzyskanie licencji na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób,

       3. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających  z przepisów art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym związanych z badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz badaniami psychologicznymi przeprowadzanymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu sanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania epidemii.

         

        Ponadto zgodnie z nowelizacją cyt. wyżej ustawy w przypadku, gdy ważność:

        1. prawa jazdy,
        2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
        3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
        4. świadectwa kierowcy,
        5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
        6. legitymacji egzaminatora,
        7. zaświadczenia 0 wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
        8. uprawnień do kierowania pojazdami,
        9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego

        upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

         

        Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

         

        Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Czasowa rejestracja pojazdu zachowuje ważność w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

         PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG, W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

         Załączniki

         wydruk, pdf

         Pokaż rejestr

         Rejestr zmian:

         Informacje udostępnił:
         Piotr Kujawski
         Wytwarzający/Odpowiadający:
         Krzysztof Bielski (2020-04-21)
         Wprowadzający:
         Piotr Kujawski (2020-04-21 13:49:52)
         Modyfikujący:
         Piotr Kujawski (2020-08-12 08:35:32)
         Odpowiedzialny za treść:
         Maria Witkowska
         2020-04-21 13:49:52 Utworzenie
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-04-21 13:54:22 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-04-21 14:12:39 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-04-21 14:18:49 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-05-04 14:40:46 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-05-07 09:13:39 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-05-22 14:26:10 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-05-29 10:23:10 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         2020-08-12 08:35:32 Modyfikacja
         Piotr Kujawski
         Moderator: ()
         Informacje udostępnił:
         Piotr Kujawski
         Wytwarzający/Odpowiadający:
         Krzysztof Bielski (2020-04-21)
         Wprowadzający:
         Piotr Kujawski (2020-04-21 13:49:52)

         przeczytaj treść ponownie

         banner banner

         Kalendarz wydarzeń

         Starostwo Powiatowe w Tczewie

         ul. Piaskowa 2
         83-110 Tczew

         tel. 58 7734 800
         fax.58 7734 803
         mail: starostwo@powiat.tczew.pl

         Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

         banner banner banner banner banner banner

         Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.