Przejdź do treści

Poniedziałek, 22.10.2018

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Wykaz części nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w najem – pomieszczenie w budynku usytuowanym przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:   wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w najem.

Przedmiot najmu:

Pomieszczenie biurowe o pow. 5,50 m2, mieszczące się na parterze budynku położonego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, usytuowanego na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 52/58 (obręb 10) o powierzchni 0,4789 ha oraz numerem 43/3 (obręb 10) o powierzchni 0,0048 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr GD1T/00039403/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Przedmiotowy budynek stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Pomieszczenie ogrzewane i oświetlone (bez urządzeń pomiarowych), wyposażone w okno podawcze z profilu ALU i roletę wolno-wiszącą, drzwi drewniane wewnętrzne.

 

Wysokość opłaty miesięcznej:

160,00 zł netto oraz 23% podatek od towarów i usług w kwocie 36,80 zł, tj. 196,80 zł brutto  (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć  złotych 80/100).

W/w opłata zawiera koszty eksploatacyjne. Najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości za zajmowaną powierzchnię.

 

Terminy wnoszenia opłat:

z góry w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

W razie opóźnienia w zapłacie czynszu, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zasady aktualizacji opłat:

W przypadku wzrostu cen wysokość opłaty będzie waloryzowana w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2020 roku.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa działki nr 52/58 i nr 43/3 znajdują się w obrębie jednostki urbanistycznej UMN6 – „Kolejarz”, w wyróżnionym terenie przestrzeni publicznej oznaczonym na rysunku Planu symbolem UMN6-I „Zespół przemysłowo-usługowy Nowofabryczna” i wyodrębnionym obszarze oznaczonym symbolem 03U. Przeznaczeniem terenu są usługi oraz usługi ośrodkotwórcze.

 

Pomieszczenie przeznaczone jest do oddania w najem na okres od 4 listopada 2018 r. do 3 listopada 2022 r., na prowadzenie punktu obsługi kasowej.

 

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy.

 

Uchwałą nr 187/613/2018 z dnia 10 maja 2018 r., Zarząd Powiatu Tczewskiego postanowił oddać w najem jedno pomieszczenie biurowe o pow. 5,50 m2, mieszczące się w budynku położonym przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Tczewskiego tj. Starostwa Powiatowego i podległych jednostek”. Podmiotem wyłonionym do w/w obsługi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od 10 października 2018 r. do 31 października 2018 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro), a także zamieszcza na stronach internetowych Starostwa:

www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-10-10 14:47:01)
Odpowiedzialny za treść:
Sławomir Gniazdowski
2018-10-10 14:47:01 Utworzenie
Sławomir Gniazdowski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Sławomir Gniazdowski (2018-10-10 14:47:01)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.