XXVIII Sesja Rady Powiatu Tczewskiego, 28 marca 2017 r.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Tczewskiego, 28 marca 2017 r.

Przed oficjalnym rozpoczęciem XXVIII Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, Przewodnicząca Rady – Barbara Kamińska wraz ze Starostą – Tadeuszem Dzwonkowskim złożyli podziękowania za wieloletnią pracę w Zarządzie Szpitali Tczewskich, Pani Marzenie Mrozek. Następnie głoś zabrał nowy Prezes – Maciej Bieliński, który w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił radnym swoją osobę oraz przedstawił ogólne założenia kierowania spółką.


Po wręczeniu podziękowań Przewodnicząca Rady Powiatu oficjalnie rozpoczęła XXVIII sesję. Tradycyjnie Starosta przedstawił radnym sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego. Następnie Joanna Walkowiak z firmy GreenKey przedstawiła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2015.

 

Radni przyjęli również roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego
w 2016 roku, informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o aktualnym stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach powiatu, informację na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie tczewskim wraz
z informacją o wydatkowaniu środków finansowych z PFRON w 2016 roku, a także sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych .

 

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła następujące uchwały:

1)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z zamiarem usunięcia pojazdu w razie odstąpienia od tej czynności

2)    w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

3)     w sprawie przekazania Gminie Gniew zadania publicznego związanego z utrzymaniem zieleni w drogach powiatowych Gminy Gniew

4)      w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/186/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

5)      w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/185/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
31 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury

6)      w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu tczewskiego przez inne niż Powiat Tczewski osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania

7)      w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

8)      w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

9)      w sprawie przekształcenia publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową

10)  w sprawie przekształcenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

11)  w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia

12)  w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Tczewie, ul. Sobieskiego 10

13)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2017 rok

14)zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030