Przejdź do treści

Poniedziałek, 21.9.2020

Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z  ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, polegającego na udzielaniu poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza  - karty zgłoszenia kandydata.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 101, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszego Centrum: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83 – 110 Tczew lub poczty elektronicznej – adres e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl  (decyduje data wpływu).
 2. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie NGO http://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert – dotacje > Komisje Konkursowe oraz na stronie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, http:/pcpr.tczew.pl i na tablicach ogłoszeń tych instytucji.
 1. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów  do składu komisji konkursowej.

 

Tryb pracy komisji konkursowej:

 1. 1.   Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, które będą odbywały się
  w godzinach pracy urzędu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.
 3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu. 
 4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie                     ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.
 5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.
 6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 83 -110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 58 530 40 42, e – mail: pcpr@pcpr.tczew.pl.

 

 

 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-03-11 07:35:16)
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Olszewska
2020-03-11 07:35:16 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2020-03-11 07:35:16)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.