Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na przyznanie dotacji na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs. 


Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

1. Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza  - karty zgłoszenia kandydata.

2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 16:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

4. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie www.powiat.tczew.pl; www.ngo.powiat.tczew.pl oraz bip.powiat.tczew.pl - w zakładce "komunikaty i ogłoszenia".

Tryb pracy komisji konkursowej:

1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, które będą odbywały się w godzinach pracy urzędu.

2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.

3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.

5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Prezydialnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83 -110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 77 34 902, e – mail: molszewska@powiat.tczew.pl

Załączniki