Przejdź do treści

Wtorek, 22.1.2019

Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na przyznanie dotacji na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs. 

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

1. Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza  - karty zgłoszenia kandydata.

2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 16:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

4. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie www.powiat.tczew.pl; www.ngo.powiat.tczew.pl oraz bip.powiat.tczew.pl - w zakładce "komunikaty i ogłoszenia".

Tryb pracy komisji konkursowej:

1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, które będą odbywały się w godzinach pracy urzędu.

2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.

3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.

5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Prezydialnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83 -110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 77 34 902, e – mail: molszewska@powiat.tczew.pl

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Olszewska (2018-12-04)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2018-12-04 13:38:24)
Modyfikujący:
Magdalena Olszewska (2019-01-10 09:21:25)
Odpowiedzialny za treść:
Zarząd Powiatu Tczewskiego
2018-12-04 13:38:24 Utworzenie
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2018-12-04 13:40:13 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2019-01-10 09:15:28 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
2019-01-10 09:21:25 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Olszewska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Olszewska (2018-12-04)
Wprowadzający:
Magdalena Olszewska (2018-12-04 13:38:24)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.