Przejdź do treści

Wtorek, 19.2.2019

Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał absolutorium za realizację budżetu w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał absolutorium za realizację budżetu w 2017 roku
Zarząd powiatu tczewskiego podczas czerwczowej sesji uzyskał absolutorium.  W 2017 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 8 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2016 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok.

Podczas XLII Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, która odbyła się 26 czerwca 2018 r. Radni wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Starosty Tczewskiego.

Następnie Radni przyjęli informację na temat stanu przygotowań do sezonu letniego powiatowych służb i straży oraz funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Tczewskim.

Po omówieniu i przyjęciu sprawozdań, przystąpiono do części absolutoryjnej sesji. Wiceprzewodnicząca Rady, Jolanta Jank zapoznała radnych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi: sprawozdania w wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Następnie Przewodniczący Komisji rewizyjnej, Zbigniew Kończewski przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

 

Podczas tego punktu sesji radni przyjęli następujące uchwały w sprawie:

1)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok,

2)      Udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za 2017 rok.

 głosowanie

Starosta Tadeusz Dzwonkowski podziękował wszystkim Radnym głosującym za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego, podziękował również Skarbnikowi – Dariuszowi Skrzypczyńskiemu za oraz wszystkim pracownikom Starostwa za pracę i zaangażowanie na rzecz prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie za 2017 rok.

starosta

Budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXIV/179/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w wysokości:

 

-

130.140.175 zł.,

po stronie dochodów (na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody wyniosły 170.739.846 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę
40.599.671 zł., tj. o 31,20 %),

-

136.140.175 zł.,

po stronie wydatków (na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane wydatki wyniosły 180.031.665 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę
43.891.490 zł., tj. o 32,24 %),

-

6.000.000 zł.,

po stronie przychodów (na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane przychody wyniosły 9.634.545 zł., w stosunku
do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3.634.545 zł., tj. o 60,58 %).

 

 

 

W 2017 roku, podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 8 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2016 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2017 rok.

 

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił na dzień 1 stycznia 2017 roku, kwotę
6.000.000 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił, na dzień 31 grudnia       2017 roku, kwotę 9.634.545 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 3.634.545 zł. (tj. o 60,58 %).

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, występowała nadwyżka budżetowa w kwocie
30.847.969,58 zł., który jest następstwem zrealizowanych dochodów w kwocie
163.618.045,31 zł. i zrealizowanych wydatków w kwocie 132.770.075,73 zł.

 

Na 31 grudnia 2017 roku, planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 95,83 %,
tj. w kwocie 163.618.045,31 zł., natomiast planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 73,75 %, tj. w kwocie  132.770.075,73 zł.

W planowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 131.131.214 zł. (dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 130.301.165,65 zł., tj. 99,37 % zakładanego planu), natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 39.608.632 zł. (dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 33.316.879,66 zł., tj. 84,12 % zakładanego planu).

Wykonane dochody majątkowe stanowią 20,36 % ogółu wykonanych dochodów budżetowych.

 

W planowanych wydatkach budżetowych, wydatki bieżące stanowią 130.625.607 zł. (wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 126.769.817,52 zł., tj. w 97,05 % zakładanego planu), natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 49.406.058 zł. (wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 6.000.258,21 zł., tj. w 12,14 % zakładanego planu).

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 4,52 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych.

 

Nadwyżka operacyjna, na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynosi 3.531.348,13 zł. (jest
to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi).

 

Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia 2017 roku, wyniosły ogółem 8.246.435,09 zł.

Z podanej wyżej kwoty 7.677.701,14 zł., dotyczy zobowiązań z tytułu: podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek
na Fundusz Pracy.

 

Zobowiązania wymagalne nie występują.

 

Ponadto, Powiat Tczewski posiadał na koniec 2017 roku, zobowiązania w kwocie
49.000.000 zł.,
dotyczące wyemitowanych obligacji powiatowych co stanowi 29,95 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w roku 2017.

 

W 2017 roku, nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia w ciągu roku, przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.).

 

Ponadto, Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2017 roku, posiadał należności w kwocie 2.656.199,64 zł.

 

W 2017 roku, na remonty zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.073 zł., które zostały zrealizowane w 95,75 %, tj. w kwocie 1.027.480,97 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki 

w kwocie 44.116.188 zł, które zostały zrealizowane w 7,41 %, tj. w kwocie
3.268.987,59 zł.

Po złożeniu gratulacji, podjęto następujące uchwały:

1)      w sprawie okręgów wyborczych dla wybory Rady Powiatu Tczewskiego

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty Tczewskiego

3)      W sprawie dofinansowania programu polityku zdrowotnej pn. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grypy ryzyka,

4)      W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela w zakresie wierzy cielności powstałych w wyniku emisji przez Powiat Tczewski obligacji objętych przez ING Bank Śląski S.A.

5)      Zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok

6)      Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego  na lata 2018-2030

7)      W sprawie zbadania zasadności skargi na Starostę Tczewskiego 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2018-06-27 12:10:34)
Odpowiedzialny za treść:
Marcin Stolarski
2018-06-27 12:10:34 Utworzenie
Marcin Stolarski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marcin Stolarski (2018-06-27 12:10:34)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.