Zarząd Powiatu Tczewskiego w składzie 5-osobowym

Zarząd Powiatu Tczewskiego w składzie 5-osobowym

12 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji. Podczas tej pierwszej roboczej sesji, w głosowaniu tajnym, radni powiatowi wybrali do składu Zarządu Powiatu Tczewskiego Krzysztofa Kordę, który pełnić będzie funkcję nieetatowego członka Zarządu.


Podczas pierwszej roboczej sesji radni powiatowi wysłuchali sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu oraz przyjęli informację dotyczącą złożonych interpelacji, z wykonania budżetu za III kwartał oraz z realizacji zadań z zakresu polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu oraz współpracy z zagranicą. Rada zapoznała się także z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

Podczas sesji Rada Powiatu Tczewskiego podjęła następujące uchwały:
- w sprawie wynagrodzenie Starosty;
- w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich;
- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych;
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2018 rok;
- zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/274/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2033;
- zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/237/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia  25 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu;
- zmieniającą uchwałę Nr XLII/308/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela w zakresie wierzytelności powstałych w wyniku emisji przez Powiat Tczewski obligacji objętych przez ING Bank Śląski S.A.;
- w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu uprawnionej do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego;
- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży;
- w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego;
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Tczewskiego;
- w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego;
- o wyborze członka Zarządu Powiatu Tczewskiego.

7a2cfd791b7c41c9b0c56eed68fe86e1.jpg