Przejdź do treści

Niedziela, 25.10.2020

Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 342/8 o powierzchni 0,0036 ha, położoną przy ul. Gdańskiej w Tczewie.

GG-GN.683.1.2015.ILN                                                Tczew, dnia 7 października 2020 roku.   

 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej Kpa Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 342/8 o powierzchni 0,0036 ha, położoną przy ul. Gdańskiej w Tczewie.

Starosta Tczewski informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania lub obwieszczenia (w trybie art. 49 Kpa) niniejszego zawiadomienia. 

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ulicy Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 131.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja orzekająca w sprawie.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5  Kpa, strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika  do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Do niniejszego zawiadomienia dołączone zostały informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.

 

                                              

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Iwona Cemka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka (2020-10-12)
Wprowadzający:
Iwona Cemka (2020-10-12 09:49:21)
Modyfikujący:
Joanna Bolduan (2020-10-12 15:16:59)
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Bolduan
2020-10-12 09:49:21 Utworzenie
Iwona Cemka
Moderator: ()
2020-10-12 15:16:59 Modyfikacja
Iwona Cemka
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Iwona Cemka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka (2020-10-12)
Wprowadzający:
Iwona Cemka (2020-10-12 09:49:21)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.