Przejdź do treści

Wtorek, 22.10.2019

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zawiadomienie Starosty Tczewskiego w sprawie toczącego się postępowania nr GG-GN.683.6.2019.ILN, w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania.

Zawiadomienie Starosty Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

GG-GN.683.6.2019.ILN                                                          Tczew, dnia 25 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że toczące się postępowanie znak sprawy GG-GN.683.6.2019.ILN, w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 9/1 o powierzchni 0,0074 ha, położoną przy ul. Wąskiej w Gniewie, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie.

 

Wyżej wymieniony fakt wynika z oczekiwania na uzupełnienie materiału dowodowego oraz ustalenia stron postępowania. W związku z powyższą koniecznością, postępowanie zostanie zakończone w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

 

POUCZENIE

 

Wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji – art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – art. 40 § 4 i 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny – art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie, a wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 § 2 i 3 kpa).

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2019-10-09 09:54:36)
Modyfikujący:
Maria Zaruska (2019-10-09 10:42:34)
Odpowiedzialny za treść:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
2019-10-09 09:54:36 Utworzenie
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
2019-10-09 10:42:34 Modyfikacja
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2019-10-09 09:54:36)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.