Przejdź do treści

Poniedziałek, 24.2.2020

Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Start

Zawiadomienie Starosty Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w sprawie toczącego się postępowania nr GG-GN.683.6.2019.ILN, w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania – dot. działki nr 57/3 poł. w m. Gniew przy ul. Wąskiej

Zawiadomienie Starosty Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

GG-GN.683.6.2019.ILN                                                              Tczew, dnia 31 stycznia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 57/3, położoną w Gniewie przy ul. Wąskiej.

 

Informuję, że strony mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi w toku postępowania oraz wypowiedzieć się na piśmie, co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja orzekająca w sprawie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, że postępowanie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. Wyżej wymieniony fakt wynika z konieczności umożliwienia stronom prawa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, do zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz do uzyskania wszelkich wyjaśnień, a także składania uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W związku z powyższą koniecznością, postępowanie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew, pok. 131 (I piętro), w godz. pn. - śr. 7:30-15:30; czw. 7:30-16:30; pt. 7:30-14:30.

 

POUCZENIE 

 

Wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji – art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – art. 40 § 4 i 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny – art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie, a wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 § 2 i 3 kpa).

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2020-02-14 12:45:44)
Modyfikujący:
Wacław Poblocki (2020-02-14 12:54:01)
Odpowiedzialny za treść:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
2020-02-14 12:45:44 Utworzenie
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
2020-02-14 12:54:01 Modyfikacja
Joanna Mroczkowska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Mroczkowska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Iwona Litwin-Niedźwiecka
Wprowadzający:
Joanna Mroczkowska (2020-02-14 12:45:44)
Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.