Przejdź do treści

Niedziela, 25.10.2020

Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Opieka zdrowotna > Bezpłatne badania profilaktyczne

Programy polityki zdrowotnej

Promocja i ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Zgodnie z art. 8 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Powiat Tczewski przyjął do realizacji trzy programy polityki zdrowotnej, w tym:

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”

Uchwała Nr XXV/152/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” na lata 2012-2017

Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem"

Okres realizacji programu:  lata 2012 – 2022 z możliwością kontynuacji w latach następnych.

Cel główny programu:

Celem głównym Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Adresaci programu:

1) grupa docelowa:
-  młodzież szkolna Powiatu Tczewskiego– działania edukacyjne,
-  matki dziewcząt zakwalifikowanych do szczepień ochronnych – działania edukacyjne,
- dziewczęta w wieku 12 lat zamieszkujące na terenie Powiatu Tczewskiego – szczepienia ochronne,
2) grupa pośrednia:
- ojcowie dziewcząt zakwalifikowanych do szczepień ochronnych, nauczyciele,
3) grupa wsparcia mająca wpływ na skuteczność realizacji programu:
- instytucje, które będą odpowiedzialne za dystrybucję szczepionek we właściwych warunkach termicznych oraz za ich przechowanie (tzw. zimny łańcuch),
- instytucje zajmujące się problemem raka szyjki macicy,
- pracownicy służby zdrowia rekomendujący szczepionki wszystkim niezaszczepionym osobom w populacji docelowej, z którymi się spotykają,
- właściwe merytorycznie komórki Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, kluby,
- podmioty świadczące usługi medyczne, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- edukatorzy, nauczyciele, dyrekcja szkół.

Przewidziane działania w ramach realizacji programu:

1) edukacja w zakresie raka szyjki macicy młodzieży szkolnej Powiatu Tczewskiego oraz matek dziewcząt zakwalifikowanych do szczepień ochronnych;
2) szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 12 lat.

Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego 

Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Okres realizacji programu:  lata 2016 – 2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych.

Cel główny programu:

Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego.

Adresaci programu:

1) mieszkańcy powiatu tczewskiego w wieku 55-80 lat (według roku urodzenia), którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem  minimum 30 paczko-lat) lub palili w przeszłości  i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej;
2) mieszkańcy powiatu tczewskiego niezależnie od wieku w zakresie działań edukacyjnych.

Przewidziane działania w ramach realizacji programu:

1) badania przesiewowe w kierunku raka płuc długoletnich palaczy, w tym:
 - badanie klatki piersiowej metodą niskodawkowej tomografii komputerowej (LDCT),
 - dwie specjalistyczne konsultacje lekarskie (pulmonologiczna i/lub torakochirurgiczna) przed i po wykonaniu badania LDCT;
2) działania edukacyjne mające na celu wzrost świadomości na temat szkodliwości palenia tytoniu realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE” 

Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”

Okres realizacji programu:  lata 2016 – 2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych.

Cel główny programu:

Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki.

Adresaci programu:
1) grupa docelowa:
 - osoby z otyłością (BMI powyżej 30kg/m2) w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące na terenie powiatu tczewskiego deklarujące chęć uczestnictwa w diagnostyce, poradnictwie i zajęciach fizycznych,
 - nauczyciele aktywni zawodowo oddelegowani przez dyrektorów szkół i przedszkoli  do odbycia szkolenia z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży,
 - mieszkańcy powiatu tczewskiego uczestniczący w zajęciach i spotkaniach promujących zdrowy styl życia;
2) grupa pośrednia:
 - uczniowie szkół powiatu tczewskiego, nauczyciele,
 - rodziny osób objętych wsparciem dietetyczno-psychologiczno- fizjoterapeutycznym;
3) grupa wsparcia mająca wpływ na skuteczność realizacji programu:
 - instytucje zajmujące się problemem nadwagi i otyłości,
 - pracownicy ochrony zdrowia rekomendujący swoim podopiecznym uczestnictwo w programie, w tym pielęgniarki medycyny szkolnej,
 - właściwe merytorycznie komórki JST, organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, kluby,
 podmioty świadczące usługi medyczne, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 - edukatorzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Przewidziane działania w ramach realizacji programu:

1. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli z powiatu tczewskiego, aktywnych zawodowo pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Będzie miało charakter warsztatowy. Oprócz wiedzy merytorycznej (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, podstawy dietetyki dzieci i młodzieży, żywienie człowieka, dietoprofilaktyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, suplementacja diety) uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia dotyczące popularyzowania zagadnień z zakresu prawidłowej dietetyki i zdrowego trybu życia i włączania ich w procesy dydaktyczne. Po zakończeniu udziału uczestnicy otrzymają certyfikaty.
2. Zajęcia i spotkania promujące zdrowy styl życia.
Działanie realizowane będzie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wspierane będą zadania mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu, w tym poprzez:
 - propagowanie właściwego odżywiania – organizowanie prelekcji, pogadanek, wykładów, konferencji, zajęć warsztatowych, pikników, happeningów, konkursów,
 - zwiększanie aktywności fizycznej – organizowanie regularnych zajęć rekreacyjno-sportowych, propagowanie aktywnego i czynnego wypoczynku, zachęcanie do udziału w organizowanych zajęciach sportowych, imprezach masowych, itp.
3. Wsparcie dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologiczne dla osób z otyłością (BMI powyżej 30kg/m2) – tzw. terapia otyłości.
Osoby zgłaszające się do programu zostaną objęte wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres około pięciu miesięcy (jest to czas szacunkowy). Liczba niezbędnych wizyt i odstępy między kolejnymi wizytami oraz rzeczywisty czas uczestnictwa w Programie uzależniony będzie od indywidualnych potrzeb pacjentów. Maksymalny czas terapii – do 1 roku.

Informacje o prowadzonych działaniach profilaktycznych w ramach realizowanych programów polityki zdrowotnej dostępne są na stronie powiatowej http://powiat.tczew.pl w dziale: Opieka zdrowotna >Bezpłatne badania profilaktyczne.

Załączniki

Odnośniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.