Przejdź do treści

Sobota, 22.2.2020

Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje dla mediów > Informacje prasowe

Wyłonienie wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 9

Powiat Tczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, jako najkorzystniejszą – w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 13 SIWZ (tj. cena oferty: 90%, gwarancja jakości i rękojmi za wady: 10%) – uznano ofertę Konsorcjum: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. (ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański) oraz „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o. (ul. Południowej 16C, 83-200 Starogard Gdański), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 4 149 713,82 oraz przy założeniu 96 m-cy gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

/

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Cena

(90% waga kryterium)          

[zł brutto]

Gwarancja

(10% waga kryterium)

[w m-cach]

1.

Eurovia Polska S.A.

(Bielany Wrocławskie)

 

4 784 405,31

60

2.

Konsorcjum:

1)  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

     (Starogard Gd.)

2) „ROKA” Budownictwo Sp. z o.o.

      (Starogard Gd.)

4 149 713,82

96

3.

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

( Gdynia)

4 667 820,22

61

4.

SKANSKA S.A.

Warszawa

(OBI –Gdańsk)

3 996 088,24

62

5.

STRABAG Sp. z o.o.

(Pruszków)

4 309 861,54

72

 

Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2864G tj. ulicy 30-Stycznia w Tczewie (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 DK91).

Całkowita długość przebudowanego odcinka  wynosić będzie 968 metrów.

Ulica po przebudowie posiadać będzie jezdnie o dwu pasach ruchu o szerokości 2 x 3,5m.,  chodnikami dla pieszych szer. 2m. oraz ciągiem pieszo-rowerowym szer. 2,5-3m. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano 4 zatoki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe oraz 8 zatok parkingowych. W ramach przebudowy wykonane zostaną niezbędne rozbiórki – istniejącej nawierzchni, zjazdów i przepustów.

 

 

Parametry techniczne

Dla drogi przyjęto następujące parametry projektowe:

ü  klasa drogi: Z 1/2

ü  prędkość projektowa odcinka: 50km/h

ü  szerokość jezdni: 7m (2x3,5m)

ü  Szerokość chodnika: 2,0m

ü  Szerokość ciągu pieszo jezdnego: 2,5m-3,0m

ü  Szerokość pobocza gruntowego: 50-75cm

ü  Spadek poprzeczny jedni na prostej: przekrój daszkowy o spadku 2%

ü  Kategoria ruchu KR3

ü  Obciążenie 115 N/oś

ü  Ilość zatok autobusowych: 4 szt.

ü  Ilość zatok parkingowych: 8 szt.

 

W ramach zadania zostanie również wykonane odwodnienie oraz oświetlenie ulicy.  Woda opadowa  z  jezdni zostanie odprowadzona za pomocą spływu powierzchniowego, przez ciek przykrawężnikowy do wpustów deszczowych, włączonych do projektowanego kolektora deszczowego. Odbiornikami wód deszczowych będą projektowane  zbiorniki retencyjno -odparowujące zlokalizowane w pasie drogowym.

Przebudowywana ulica zostanie wyposażona w 24 słupy oświetleniowe. W oświetleniu zastosowano sodowe źródła światła.

 

Ulica 30 Stycznia jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym. Realizacja tego zadania spowodowałaby sprawniejszy i bezpieczniejszy dojazd do Powiatowego Szpitala, Szpitalnego Oddziału  Ratownictwa oraz Stacji Dializ Nerek. Swoją siedzibę ma tu również Powiatowy Inspektorat Weterynarii, z którego usług również muszą korzystać rolnicy posiadający  inwentarz. Ponadto, ulica ta łączy się bezpośrednio z ulicą Lecha, przy której swoją siedzibę  ma Państwowa Straż Pożarna oraz punkt wyjazdu karetek Pogotowia Ratunkowego.

Przebudowa ul. 30 Stycznia wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie stopnia dostępności do usług, zakładów pracy, jak i zwiększenie atrakcyjności lokalizowania się w tej części miasta różnego rodzaju działalności biznesowej.

 

5 maja 2015 r. wyłoniono wykonawcę, który pełnił będzie funkcję nadzoru inwestorskiego – Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Markbud” - 23.357,70 zł.

 

Finansowanie:

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 4.173.071,53 zł, dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 50 % tej kwoty. Partnerami współfinansującymi zadanie są: Miasto Tczew oraz Gmina Tczew.

 

Planowane zakończenie robót – koniec października 2015 r.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.