Przejdź do treści

Sobota, 5.12.2020

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie > KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

a)         administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

b)        kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

c)         dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu realizacji ustawowych zadań powierzonych administratorowi, tj. umówienia, organizacji wizyt oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przeprowadzenia mediacji, jak również w celu archiwizacji na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

d)        odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. adwokaci lub radcy prawni udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, dostawcy naszych systemów informatycznych (aktualna lista tych podmiotów jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych).

W celu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej wykorzystywany jest centralny system teleinformatyczny. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie są: Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego oraz Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 – w zakresie zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Dane w systemie są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych osobowych osób zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez okres roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

e)         dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od dnia ich sporządzenia zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dokumenty zawierające dane osobowe są archiwizowane na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

f)         obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustaw, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej;

g)         w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia;

h)        dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.