Przejdź do treści

Sobota, 5.12.2020

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Nieruchomości na sprzedaż

Wykaz części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego.

BNP.6840.2. 2019.BM                                                             

 Tczew, dnia 15 maja 2020 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:

wykaz części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży. 

Część nieruchomości przeznaczona do sprzedaży:

  • działka położona przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22/1 (obręb 10) o powierzchni 0.0010 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00049172/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie;
  • działka położona przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22/2 (obręb 10) o powierzchni 0.0080 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00049172/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. 

Cena części nieruchomości:  

  1. cena netto działki nr 22/1 – 4 550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + podatek od towarów i usług VAT: 23% (słownie: dwadzieścia trzy procent);
    cena brutto działki nr 22/1 – 5 596,50 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100).
  2. cena netto działki nr 22/2 – 26 900,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) + podatek od towarów i usług VAT: 23% (słownie: dwadzieścia trzy procent);
    cena brutto działki nr 22/2 – 33 087,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

Opis części nieruchomości:  

Działki niezabudowane, niezagospodarowane, zlokalizowane na terenie zurbanizowanym w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej, wyodrębnione z nieruchomości zabudowanej zabudowaniami obiektów szkolnych. Kształt działek nieregularny, wydłużony, ukształtowanie terenu – teren o konfiguracji pochyłej, miejscami zbocze. W bezpośrednim sąsiedztwie działek o nr 22/1 i nr 22/2 trwają prace budowlane przy wznoszeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Przeznaczenie części nieruchomości:  

Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/1 i nr 22/2 położone są w jednostce urbanizacyjnej UMN 6 – „Kolejarz” należącej do strefy przedmiejskiej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy. W obrębie jednostki urbanistycznej zaznaczone na rysunku Planu symbolem UZ wpisane w teren usług z dużym udziałem zieleni. Działki położone są w obszarze zdegradowanym  i nie są objęte obszarem rewitalizacji.
Szczegółowe ustalenia znajdują się w MPZP, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Tczewie,    Pl. Piłsudskiego 1. 

Nieruchomości przyległe do przedmiotowych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w jednostce organizacyjnej 6.U/MW, wpisane w tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.  

Termin i sposób zagospodarowania części nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania działek, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków ich zagospodarowania. 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od 15 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz www.monitorurzedowy.pl
 - internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej. 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 
w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie
przy ul. Piaskowej 2: piętro, pokój nr 129, tel. 58 77-34-853.

 

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.