Rada i Zarząd Powiatu Tczewskiego

Powiat Tczewski jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkańców powiatu i terytorium powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, w skład której wchodzą następujące gminy: Miasto Tczew, Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew, Gmina Morzeszczyn.

Powiat Tczewski ma osobowość prawną. Przypisane ustawami zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania Powiatu wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego w Tczewie i powiatowych jednostek organizacyjnych. Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Organami Powiatu są Rada i Zarząd.


Rada Powiatu Tczewskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum Powiatu. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

Rada Powiatu Tczewskiego składa się z 23 radnych.

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. Do zadań zarządu należy w szczególności: