Przejdź do treści

środa, 30.9.2020

Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Powiat Tczewski > Rada i Zarząd Powiatu Tczewskiego

Rada i Zarząd Powiatu Tczewskiego

Powiat Tczewski jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkańców powiatu i terytorium powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, w skład której wchodzą następujące gminy: Miasto Tczew, Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew, Gmina Morzeszczyn.

Powiat Tczewski ma osobowość prawną. Przypisane ustawami zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania Powiatu wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego w Tczewie i powiatowych jednostek organizacyjnych. Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Organami Powiatu są Rada i Zarząd.

Rada Powiatu Tczewskiego jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum Powiatu. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu w tym działalności finansowej,
 • uchwalenie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  ·          zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  ·          emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  ·          zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  ·          ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  ·          zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  ·          tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  ·          tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji,
  ·          współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
  ·          tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w Art. 5 Ustawy o Samorządzie Powiatowym z dnia 6 czerwca 1998 r.
 • określenie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie herbu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada Powiatu Tczewskiego składa się z 23 radnych.

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. Do zadań zarządu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.