INFORMACJA O SPOSOBIE UMAWIANIA TERMINU WIZYTY W PUNKTACH


INFORMACJA O SPOSOBIE UMAWIANIA TERMINU WIZYTY W PUNKTACH

 

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu tczewskiego należy umawiać w nastepujący sposób:

 REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

lub

telefonicznie pod nr tel.

58 77 34 912

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek - czwartek: 8:00 - 15:00,

piątek: 8:00 - 14:00.

 zapisy na wizytę co 40 minut,

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających.  Należy wskazać dostępne tej osobie środki porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z pomocy / porady poza punktem należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: punkt@powiat.tczew.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z pomocy / porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: punkt@powiat.tczew.pl.

W treści e-maila należy co najmniej:

  1. podać zakres usługi: nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
  2. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  3. w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
  4. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent punkt@powiat.tczew.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

 

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 58 77 34 912 na co najmniej 7 dni roboczych przed zdarzeniem.

 

UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej, w każdej z wymienionych form, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Załączniki