Powiat Tczewski
Powróć do: FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego

logotypy

Tytuł projektu:                                      Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego

Źródło finansowania:                          Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

                                                               na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa:                                 10. Energia

Działanie:                                             10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT

Poddziałanie:                                       10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

Umowa:                                                 RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z dnia 05.06.2017 r. z późn. zm.

Okres realizacji:                                   01.01.2014 r. - 30.09.2023 r.

Całkowity koszt:                                  15 881 067,25 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne:   15 869 578,28 zł

Finansowanie:                                     71,76% - EFRR -  11 388 087,15 zł

                                                              28,24% - wkład własny -  4 481 491,13 zł

Opis

Projekt będzie realizowany w powiecie tczewskim, na terenie miasta Tczew, miasta Pelplin i miejscowości Wielkie Wyręby (gmina Gniew). Projekt obejmuje przeprowadzenie prac w 9 budynkach użyteczności publicznej:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie - 1 budynek

  • Zespół Szkół Technicznych w Tczewie - 1 budynek

  • Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie - 1 budynek

  • Zespół Szkół Branżowych w Tczewie (Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie) - 2 budynki

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie) - 1 budynek

  • Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach - 3 budynki

Audyty energetyczne sporządzone dla każdego z budynków wykazały, że charakteryzują się one niską efektywnością energetyczną. Prace obejmą między innymi docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji co i cwu, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

 

Kontakt: Aleksandra Dunaj

               Wydział Inwestycji i Remontów

               tel. 58 77 34 962

               adunaj@powiat.tczew.pl