Powiat Tczewski
Powróć do: Obszary realizacji

Obszar B zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 4

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
  • dysfunkcja narządu słuchu
  • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

  • 6.000 zł

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

  • 10% ceny brutto zakupu (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON)

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY:

  • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.