Powiat Tczewski

Obszar C zadanie 1

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający stan prawny dotyczący niepełnosprawności wnioskodawcy lub dziecka/podopiecznego, którego dotyczy wniosek
 • RODO - potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie wnioskodawcy Moduł I
 • akt urodzenia – jeśli sprawa dotyczy niepełnoletniego dziecka/podopiecznego
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy pełnoletniego dziecka/podopiecznego, będącego pod opieką prawną wnioskodawcy
 • notarialne pełnomocnictwo – jeśli sprawa dotyczy osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie; pełnomocnictwo dołącza się do wniosku wraz z Oświadczeniem pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 • pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej – jeśli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa na czas niezbędny do realizacji wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, potwierdzające stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wykluczający samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego
 • dwie niezależne oferty cenowe (od dwóch nienależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania
 • do wniosku składanego poza SOW, w wersji tradycyjnej (papierowej) - oświadczenie o dochodach
 • wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielnie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON
 • prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku – w przypadku wniosków składanych po dniu 31 sierpnia

Fakultatywnie:

 • dokument potwierdzający aktywność zawodową, np. zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dokument wystawiony przez placówkę edukacyjną, potwierdzający obecnie realizowany poziom kształcenia
 • aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna w okresie od 1 stycznia 2023 roku podnosiła kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, których ukończenie może udokumentować otrzymanym np. certyfikatem
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna jest osobą poszkodowaną w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych

UWAGA:

Osoba niepełnosprawna, która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dofinansowanie z NFZ może stanowić częściowo lub całkowicie wymagany wkład własny ceny brutto zakupu/usługi dla wszystkich beneficjentów Obszaru C, zadanie 1.

Informacja dodatkowa – dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:

        1.            skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW

        2.            kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które należy załączyć w oryginale

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia może wezwać do okazania oryginału dokumentu.