Powiat Tczewski

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. Rowerowy Rajd Gwiaździsty 2021

Podaje się do publicznej wiadomości, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 162/471/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. uznał za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Rowerowy Rajd Gwiaździsty 2021 , nazwa oferenta: Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Swarożynie.
Skan oferty do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, to jest do dnia 26 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie), może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Uwagi można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na jeden z określonych sposobów:
1) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ulica Piaskowa 2, 83-110 Tczew;
2) pocztą elektroniczną na adres promocja@powiat.tczew.pl;
3) faksem na numer: 58 7734803.

Formularz zgłoszenia uwag dołączono do niniejszej informacji lub do pobrania w zakładce: NGO > Tryb bezkonkursowy > Druki i wzory formularzy.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności