Powiat Tczewski

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19.07.2023 r. od godz. 10:00 zostały ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,
  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN, po zalogowaniu się na konto kandydata,
  • najszybciej w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2023 - aplikacja poinformuje o wyniku w telefonie, niezwłocznie po jego publikacji.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji do 26 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00 następuje potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Brak potwierdzenia woli nauki w placówce, do której kandydat został zakwalifikowany, jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

27 lipca 2023 r. (czwartek) od godz. 13.00 zostaną upublicznione listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie https://tczew.edu.com.pl/  oraz https://8klasa.codalej.powiat.tczew.pl/ 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności