Powiat Tczewski

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

W konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ogłoszonego uchwałą Nr 298/830/2023 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 2 listopada 2023 roku postanawia się wybrać ofertę Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, ul. Klonowa 1.

Przyznaje się Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego na realizację zadania określonego w ust. 1 na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku dotację w wysokości 2 407 200 zł. Dotacja przyznana została na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Zarząd Powiatu ustali wysokość dotacji w latach 2024 - 2028 w zależności od ilości osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku i faktycznie przebywających w domu pomocy społecznej oraz wysokości dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności