Powiat Tczewski
Powróć do: Konkursy ofert

Komisje konkursowe

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 299/832/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. powołał komisje konkursowe do oceny ofert realizacji zadań publicznych powiatu tczewskiego w 2024 roku, złożonych w otwartych konkursach ofert prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie, w zakresie:

 • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej:
 1.  Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Marta Kowalska
 3. Joanna Machnicka
 4. Barbara Sinkiewicz
 5. Karolina Smolińska
 • Promocji i ochrony zdrowia:
 1. Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Adam Jagodda
 3. Marta Kowalska
 4. Barbara Sinkiewicz
 • Rozwoju kultury w powiecie tczewskim:
 1. Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Marta Kowalska
 3. Karolina Smolińska
 4. Marta Stalkowska
 5. Marcin Stolarski
 • Upowszechniania kultury fizycznej:
 1. Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Alicja Grala
 3. Joanna Machnicka
 4. Marta Stalkowska
 5. Marcin Stolarski
 • Ochrony środowiska i przyrody:
 1. Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Sławomir Bieliński
 3. Aleksandra Bierut
 4. Magdalena Walkusz
 • Dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych:
 1. Alicja Szczepińska-Mian, przewodnicząca komisji konkursowej
 2. Aleksandra Bierut
 3. Alicja Grala
 4. Paulina Pitek
 5. Barbara Sinkiewicz

Zasady działania komisji konkursowych określone są w programie współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obsługę administracyjną i biurową ww. komisji konkursowych zapewnia Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Pliki do pobrania: