Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
pochmurno
15°C

Jak otrzymać dotację

Otwarty konkurs ofert ogłasza organ wykonawczy samorządu, w gminach – wójt (burmistrz, prezydent), w powiatach i województwach – zarząd.

Samorządy mają sporą dowolność w zakresie wyboru przedmiotu konkursu (choć musi się on wpisywać w katalog ich zadań), dzięki czemu mogą przyznać dotacje na projekty odpowiadające na realne lokalne potrzeby i uwzględniające specyfikę lokalnych organizacji i innych uprawnionych podmiotów. Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi.

ETAPY PROCEDURY KONKURSOWEJ 
ETAP I – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej stronie Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a w przypadku zadań realizowanych przez powiatową jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki.

Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), ale nie jest to obowiązkowe.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia).

Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o rodzaju zadania, które ma być finansowane/dofinansowane, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, terminie składania ofert - którego nie można przekroczyć, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, trybie i kryteriach wyboru ofert, zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Od 2018 roku nabory ofert prowadzone są przy użyciu generatora ofert w systemie Witkac.pl.

Polecam instrukcję wypełniania formularza ofertowego dostępną w dziale:  Druki i wzory formularzy.

ETAP II – rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami, opiniują komisje konkursowe powołane uchwałą Zarządu Powiatu do oceny ofert z określonego zakresu zadań.

 • W skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele Zarządu, w tym co najmniej jedna osoba z komórki organizacyjnej (Wydziału Starostwa Powiatowego, Jednostki Organizacyjnej Powiatu) odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy, oraz co najmniej dwie osoby wskazane przez organizacje.
 • Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do składu komisji konkursowych na dany rok przygotowuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Informacja o naborze publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej stronie Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki.
 • Zarząd, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania właściwej komisji konkursowej, zasięga opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu, i Rady Organizacji Powiatu Tczewskiego, a w przypadku powoływania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych również Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w sprawie wskazanych do składu komisji konkursowych przedstawicieli organizacji.
 • Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu postępowania administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.
 • W przypadku, gdy organizacje nie wskażą swoich przedstawicieli, Zarząd powołuje komisje konkursowe w składzie co najmniej trzyosobowym.
 • W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 • Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca przewodniczącego wybierana przez obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej zwykłą większością głosów. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 50 % członków. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności osoby zastępującej przewodniczącego. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane. Praca członków komisji konkursowych ma charakter społeczny.

Oferty, przed przekazaniem do właściwej komisji konkursowej, podlegają ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwej komórki organizacyjnej.

Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie kart oceny, których wzory zostały określone uchwałą Zarządu i dostępne są w dziale: Druki i wzory formularzy. W przypadku zgłaszania ofert w oparciu o system informatyczny  formularze są zgodne ze stosowanym systemem informatycznym. Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o konkursie wskazuje obowiązujące kryteria, co uwzględnia się w formularzu systemu informatycznego.

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię właściwej komisji konkursowej.

Wyniki konkursu publikowane są niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej stronie Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki. 

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Po ogłoszeniu wyników, bez zbędnej zwłoki, zawierane są ze zwycięskimi organizacjami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

ETAP III – realizacja zadania przez organizację i nadzór nad jego realizacją.

Samorząd zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

 • stopnia realizacji zadania;
 • efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
 • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Organizacje zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

ETAP IV – rozliczenie zadania i dotacji przeznaczonej na jego realizację.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Od 2018 r. sprawozdania sporządzane są przy użyciu generatora wniosków Witkac.pl.

Wzory formularzy, w tym: wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania, określone są w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), i dostępne są w dziale: Druki i wzory formularzy.

W dziele tym znajdują się również inne wzory formularzy wykorzystywane w postępowaniu konkursowym.

OFERTA WSPÓLNA

Dwie lub więcej organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną. Możliwość taką przewiduje art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta wspólna musi wskazywać, jakie działania podczas realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje oraz opisywać sposób reprezentacji organizacji składających ofertę wobec organu administracji publicznej.

Jeśli oferta złożona przez dwie lub więcej organizacji uzyska dofinansowanie, organizacje muszą zawrzeć ze sobą umowę, w której określone zostaną zadania i obowiązki każdej z nich podczas realizacji zadania publicznego. Umowę tę załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Taką umowę najlepiej zawrzeć na etapie składania oferty do samorządu, by przy ewentualnym przyznaniu dotacji nie trzeba było prowadzić negocjacji z partnerem.

Organizacje składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania zapisane w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

OFERTA Z INICJATYWY ORGANIZACJI

Organizacja może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, również takiego, które dotychczas realizowane jest przez Powiat w inny sposób. Jeśli Zarząd Powiatu uzna inicjatywę realizacji danego działania za celową, może ogłosić otwarty konkurs ofert (art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.