Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
17°C

Jak otrzymać dotację

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego  nie przekracza kwoty 10.000 zł
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla jednej organizacji.

Tryb postępowania

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2055).

2. Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane, w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).

3. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania.

4. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

5. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, podlega ocenie formalnej w zakresie spełnienia:

 • warunków określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (okres realizacji zadania – nie dłuższy niż 90 dni, wysokość wnioskowanych środków finansowych – nie przekracza kwoty 10 000 zł),
 • ważności oferty (oferta sporządzona na obowiązującym wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, wypełniona w sposób prawidłowy, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji).

6. Oferta spełniająca wymogi formalne podlega ocenie pod względem celowości realizacji zadania przez zespół, w skład którego wchodzą:

 • przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu,
 • co najmniej dwóch pracowników właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Powiatu,
 • w pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć z głosem doradczym koordynator ds. współpracy z organizacjami.

7. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu, w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego.

8. Po uznaniu przez Zarząd Powiatu celowości realizacji zadania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na internetowej stronie Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

9. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, Zarząd Powiatu niezwłocznie przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.

10. Decyzję w sprawie wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu, w formie uchwały, po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty.

11. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie. Dotacja udzielana w tym trybie potocznie nazywana jest „małym grantem”.

15 rad, które pomogą w ubieganiu się o małe granty

1. Wniosek o mały grant należy złożyć wtedy, gdy są dostępne środki w budżecie Powiatu. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco w dziale: Ogłoszenia. Nabór jest ciągły – co oznacza, że można złożyć ofertę w każdym momencie, jednak wnioski są rozpatrywane wtedy, gdy są dostępne środki. Powiat może, ale nie musi przeznaczać środków na małe granty. Jeśli ich nie zaplanowano, nie ma sensu składać wniosku, gdyż nie będzie on rozpatrzony.

2. Wniosek na mały grant może być złożony na zadanie pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w art. 4. ust. 1 (ponad 30 zadań). Zadanie powinno mieć charakter lokalny lub regionalny.

3. Planując projekt finansowany/dofinansowany z małego grantu, należy mieć na względzie, że na wyniki oceny i podpisanie umowy na realizację czeka się ok. 30 dni.

4. Należy przekonać zespół oceniający do swojego pomysłu: należy opisać projekt dobrze, rzetelnie i konkretnie. Formularz wniosku o mały grant jest bardzo prosty i zakłada syntetyczny opis zadania wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji.Rekomendujemy, by w opisie zadania (projektu) uwzględnić także cel projektu, opis grupy odbiorców projektu i sposobu dotarcia do grupy docelowej oraz by uzasadnić dlaczego właśnie ten projekt powinien otrzymać dofinansowanie.

5. Rezultaty powinny być opisane konkretnie – tak, aby dały się zmierzyć i wykazać w sprawozdaniu.

6. Należy racjonalnie skonstruować budżet – nie powinien on być zbyt szczegółowy (to utrudnia potem realizację i sprawozdanie, ani zbyt ogólny – to utrudnia ocenę jego sensowności). Należy pamiętać, że poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami, rachunkami, umowami.

7. Należy przemyśleć wykazanie w kosztorysie wkładu własnego. Do decyzji organizacji należy, czy będzie to realizacja zadania w formie wsparcia czy powierzenia. Pomimo że nie trzeba wykazywać, jakie kwoty po stronie wkładu własnego pochodzą ze środków finansowych, a jakie z wkładu osobowego czy rzeczowego – należy to zaplanować i w trakcie realizacji udokumentować, gdyż trzeba będzie to wykazać podczas ewentualnej kontroli. Urząd ma na kontrolę 5 lat.

8. Można zaplanować pobieranie opłat od uczestników projektu, odbiorców, lecz jest to możliwe tylko w trybie działalności odpłatnej pożytku publicznego, a uzyskane pieniądze muszą być przeznaczone na realizację tego konkretnie projektu.

9. Należy pamiętać o warunkach brzegowych:

 • projekt nie może trwać dłużej niż 90 dni (90 dni to nie są 3 miesiące),
 • musi zamykać się w roku budżetowym – czas jego realizacji nie może przypadać na przełom roku,
 • nie można starać się o więcej niż o 10.000 zł na jeden projekt,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19a nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w ciągu roku.

10. Należy pamiętać, że jeden projekt może być sfinansowany tylko raz ze środków Powiatu.

11. Należy pamiętać o skreśleniu właściwych opcji w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza wniosku, dotyczących dokumentu rejestrowego i niezalegania z opłatami.

12. Należy pamiętać, aby wniosek złożyły upoważnione osoby – te, których nazwiska widnieją w KRS (lub innej ewidencji), zgodnie ze sposobem reprezentacji oficjalnie przyjętym przez organizację albo osoby mające pełnomocnictwo.

13. Wniosek należy podpisać w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną). Nieczytelny podpis może być przyczyną odrzucenia wniosku formalnie.

14. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie – w formie papierowej oraz  w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl (o ile przewidziano taką formę złożenia oferty). Podmioty, które nie są wpisane do KRS, dołączają do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

15. Wniosek można skonsultować z właściwym merytorycznie Wydziałem. Dane kontaktowe dostępne są w dziale: Kontakt.

Polecam instrukcję wypełniania formularza ofertowego dostępną w dziale: Druki i wzory formularzy, napisanie wniosku o mały grant jest proste po przestudiowaniu niniejszej instrukcji.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.