Powiat Tczewski
Powróć do: Wybierz kategorie

Logo Powiatu Tczewskiego

Logo Powiatu Tczewskiego jest elementem identyfikacji wizualnej, który używany będzie do celów promocyjnych Powiatu Tczewskiego, w szczególności w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz podczas przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych, lub współfinansowanych przez Powiat Tczewski.

Znak został oparty na polach sześciu głównych miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Tczewskiego. Każdy użyty kolor w znaku reprezentuje inną jednostkę. 

 

Zasady używania logo 

Zasady używania logo określa „Regulamin używania i wykorzystywania logo Powiatu Tczewskiego”, który stanowi załącznik nr 1 do  uchwały NR LXII/357/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Tczewskiego oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

Wzór logo oraz jego specyfikacja techniczna zawarte są w Księdze Znaku, która stanowi załącznik nr 2 do powyższej uchwały.

Prawo ochronne 

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.2024 r. udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny nr Z.563086 i Z.563063.

Zgłoszenie znaku zostało dokonane w dniu 23.11.2023 r., i od tego momentu trwa 10-letnie prawo ochronne na znak.

Znak został zastrzeżony w trzech klasach towarowych Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług (tzw. klasyfikacji nicejskiej): 

  • 35 : Reklama; Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie; Prace biurowe,
  • 41 : Nauczanie; Kształcenie; Rozrywka; Działalność sportowa i kulturalna

Wybór klas został podyktowany zakresem realizacji działań, przy których wykorzystywane jest logo Powiatu Tczewskiego. Ponadto, ze względu na występowanie elementów graficznych w znaku, logo zostało również opisane zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją elementów obrazowych znaków towarowych (tzw. klasyfikacją wiedeńską).

Logo Powiatu Tczewskiego jest znakiem prawnie chronionym, dzięki czemu nie może być używane bez zgody właściciela, ani w jakikolwiek sposób przerabiane czy modyfikowane. Udzielone prawo ochronne, chroni nie tylko samo logo, ale i jego reputację, a także pozwala na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec osób naruszających prawo ochronne znaku.