Powiat Tczewski

Obszar A zadanie 2, zadanie 3

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający stan prawny dotyczący niepełnosprawności wnioskodawcy
 • RODO - potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie wnioskodawcy Moduł I
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, gdy u osoby, której wniosek dotyczy, występuje dysfunkcja narządu ruchu, ale nie stanowi ona podstawy wydania orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie/zapotrzebowanie wnioskodawcy korzystającego z usług tłumacza języka migowego 
 • co najmniej po jednej ofercie cenowej dotyczącej wybranego przedmiotu dofinansowania lub w przypadku  wnioskowania o refundację poniesionych kosztów – dokumenty potwierdzające poniesione koszty, wymagane w rozumieniu Programu
 • do wniosku składanego poza SOW, w wersji tradycyjnej (papierowej) - oświadczenie o dochodach
 • wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielnie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania ze środków PFRON
 • prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku – w przypadku wniosków składanych po dniu 31 sierpnia

Fakultatywnie:

 • dokument potwierdzający aktywność zawodową, np. zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dokument wystawiony przez placówkę edukacyjną, potwierdzający obecnie realizowany poziom kształcenia
 • aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna w okresie od 1 stycznia 2023 roku podnosiła kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, których ukończenie może udokumentować otrzymanym np. certyfikatem
 • dokument poświadczający, że osoba niepełnosprawna jest osobą poszkodowaną w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Informacja dodatkowa – dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:

        1.            skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW

        2.            kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które należy załączyć w oryginale

 Ważne: jednostka udzielająca wsparcia może wezwać do okazania oryginału dokumentu.